ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Inhoudsopgave

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Vanaf dat moment kunnen ondernemingen (eenmanszaken, vof, maatschap, cv, verenigingen en coöperaties en rechtspersonen) in zwaar weer een beroep doen op deze wet.

Op deze pagina vindt u alles wat u wilt weten over de WHOA. Staat uw vraag er toch niet bij, of wilt u eens vrijblijvend sparren over de WHOA? Neem dan contact op met één van onze WHOA-specialisten.

De WHOA, wat is het?

De WHOA biedt aan een onderneming die verkeert in een toestand van dreigende insolventie de mogelijkheid aan bepaalde schuldeisers/aandeelhouders een akkoord aan te bieden. De insteek kan daarbij zijn:

  1. de onderneming via een akkoord financieel gezond te maken en de activiteiten van de onderneming voort te zetten;
  2. via een akkoord tot een gecontroleerde beëindiging en afwikkeling van de onderneming te komen, indien daarmee een beter resultaat wordt behaald dan met een afwikkeling van de onderneming in faillissement;
  3. een combinatie van 1 en 2.

Het aan te bieden akkoord moet voorzien in een wijziging van rechten van de betrokken schuldeisers/aandeelhouders. Rechten van werknemers kunnen niet worden gewijzigd door het akkoord. Verder biedt de wet voor wat betreft de inhoud van het akkoord veel flexibiliteit. Het akkoord kan onder meer een uitstel van betaling, kwijtschelding van schulden of een omzetting van schulden in aandelen inhouden. Het akkoord kan worden aangeboden aan alle betrokken schuldeisers en/of aandeelhouders of aan een deel van hen. De wet geeft ruimte voor maatwerk en is daardoor voor verschillende ondernemingen in verschillende situaties inzetbaar.

De betrokken schuldeisers en/of aandeelhouders worden ingedeeld in klassen en per klasse wordt er een voorstel gedaan. Uitgangspunt daarbij is dat partijen die in een verschillende positie verkeren, in verschillende klassen worden geplaatst. Partijen met een vergelijkbare positie kunnen in dezelfde klasse worden ingedeeld, maar dat hoeft niet steeds.

Er wordt per klasse gestemd. Van instemming met een akkoord door een schuldeisersklasse is sprake indien dit wordt gesteund door een groep schuldeisers die samen ten minste twee derde vertegenwoordigen van het totaalbedrag aan vorderingen behorend tot schuldeisers die binnen de klasse hun stem hebben uitgebracht. Op die manier kan de minderheid worden gebonden aan de meerderheid. Het kan natuurlijk zo zijn dat niet in alle klassen de vereiste meerderheid wordt behaald. Ook dan kan er toch een akkoord tot stand komen. Indien ten minste 1 klasse, en wel een klasse die bij vereffening in faillissement geheel of gedeeltelijk wordt voldaan heeft ingestemd met het akkoord, dan kan het akkoord aan de rechtbank ter goedkeuring worden voorgelegd. Dat goedkeuren wordt ook wel “homologeren” genoemd.

Omdat een akkoord onder de WHOA een ingrijpende maatregel kan zijn voor schuldeisers, gelden er een aantal waarborgen. Zo dient een akkoord eerlijk te zijn en te voldoen aan bepaalde minimumeisen uit de wet.

Voor wie is de WHOA?

Ten eerste dient het te gaan om ondernemingen die in financieel zwaar weer verkeren. De wet omschrijft dat als een onderneming die verkeert in een toestand waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij met het betalen van zijn schulden niet zal kunnen voortgaan. Er dient dus sprake te zijn van een dreigend faillissement of het moet redelijkerwijs aannemelijk zijn dat de onderneming failliet zal gaan indien maatregelen uitblijven. Er wordt in dit kader ook wel gesproken van een toestand van dreigende insolventie.

Aanvankelijk werd aangenomen dat de WHOA met name uitkomst zou bieden voor de grote ondernemingen. Die verwachting is inmiddels bijgesteld. Inmiddels is de verwachting, mede aan de hand van de eerste uitspraken van de rechtbanken, dat ook veel – of misschien wel juist – mkb’ers een beroep zullen doen op de WHOA om zodoende een faillissement te voorkomen.  

De WHOA is bedoeld voor de herstructurering van de schulden van ondernemingen, ongeacht de rechtsvorm die zij hebben. Toegang tot de onderhands akkoordprocedure is slechts uitgesloten voor natuurlijke personen die geen zelfstandig beroep of bedrijf uitoefenen, banken en voor verzekeraars. Zodoende kunnen ook verenigingen en coöperaties een beroep doen op de WHOA.

De WHOA bevat ook bepalingen over aandeelhouders. Verenigingen en coöperaties hebben geen aandeelhouders, maar leden. De bepalingen uit de WHOA die zien op aandeelhouders, zijn daarom ook van toepassing op de leden van de vereniging of coöperatie die een WHOA-traject doorloopt.

Daarnaast mag de WHOA niet worden aangewend voor een ‘oneigenlijk doel’. Daarmee wordt bedoelt dat de WHOA slechts mag worden aangewend als:

  • het doel is om een dreigend faillissement af te wenden, van een onderneming die na een herstructurering van de schulden weer financieel gezond is, óf
  • indien de onderneming geen overlevingskansen meer heeft en ook niet meer zal krijgen, deze af te wikkelen (liquideren), indien daarmee een beter resultaat wordt behaald dan met een afwikkeling van de onderneming in faillissement, of een combinatie van beide.

Doorgaans zal het zo zijn dat de onderneming zelf het WHOA-traject start. Echter, ook de schuldeisers, aandeelhouders, de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging kunnen het initiatief tot een akkoord nemen. Zij kunnen de rechter vragen om de aanwijzing van een herstructureringsdeskundige, die vervolgens een akkoord voorbereidt en aan de betrokken schuldeisers en aandeelhouders voorlegt.

Bent u benieuwd of de WHOA iets voor uw onderneming is? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze WHOA-specialisten of vraag een WHOA-scan aan.

De start van een WHOA-traject

De WHOA-procedure kan op een vrij eenvoudige wijze worden gestart. Het WHOA-traject start met het deponeren van een startverklaring bij de griffie van de rechtbank.

De onderneming kan er vervolgens voor kiezen om een akkoord te ontwerpen. Ook kan de onderneming er voor kiezen om de rechtbank te vragen een herstructureringsdeskundige te benoemen. Een herstructureringsdeskundige zal, als onafhankelijk derde, zowel de belangen van de onderneming als van de gezamenlijke schuldeisers waarborgen.

Een besloten of een openbare procedure

Bij deponering van de startverklaring dient een keuze gemaakt te worden voor een besloten of een openbare procedure. Het is aan degene die de startverklaring deponeert, om te bepalen welke procedure het beste aansluit bij de situatie waarin de onderneming zich bevindt en welke procedure de onderneming de meeste kans op succes biedt. Op het moment dat de rechter voor het eerst bij de procedure betrokken raakt, dient de keuze voor de openbare of de besloten procedure in ieder geval definitief aan de rechter te worden voorgelegd. Daarna kan er niet meer van procedure worden gewisseld.

De besloten procedure

Bij een besloten procedure wordt niet bekend gemaakt dat de onderneming of een herstructureringsdeskundige bezig is een akkoord voor te bereiden. Bij deze procedure worden alle verzoeken aan de rechter in de raadkamer (achter gesloten deuren) behandeld en wordt er niets gepubliceerd. De besloten procedure biedt de onderneming of de herstructureringsdeskundige de mogelijkheid om het akkoord in relatieve rust voor te bereiden en tot stand te brengen. Negatieve publiciteit over de ontstane financiële problemen en daarmee samenhangende consequenties wordt op deze manier voorkomen.

De openbare procedure

Bij een openbare procedure wordt juist wel ruchtbaarheid gegeven aan de voorbereiding van het akkoord. Derden kunnen er dan ook mee bekend raken. Zo vindt er allereerst een kennisgeving in het Insolventieregister plaats en er zal een vermelding worden opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Inhoud van het akkoord

In beginsel staat het de onderneming vrij om te bepalen wat hij zijn schuldeisers (en aandeelhouders) aanbiedt en hoe het akkoord wordt ingericht. Rechten van werknemers kunnen niet worden gewijzigd door het akkoord. Verder biedt de wet voor wat betreft de inhoud van het akkoord veel flexibiliteit. Het akkoord kan onder meer een uitstel van betaling, kwijtschelding van schulden of een omzetting van schulden in aandelen inhouden. Het akkoord kan worden aangeboden aan alle betrokken schuldeisers en/of aandeelhouders of aan een deel van hen. De wet geeft ruimte voor maatwerk en is daardoor voor verschillende ondernemingen in verschillende situaties inzetbaar.

Om het akkoord echter in aanmerking te laten komen voor homologatie door de rechter, zal het akkoord wel aan een aantal voorschriften en voorwaarden dienen te voldoen. Zo dient onder meer door de onderneming in het akkoord en in de overige door de wet voorgeschreven stukken die overgelegd moeten worden aan de schuldeisers, de nodige informatie te bevatten. Dat geldt als waarborg voor de schuldeisers en aandeelhouders. Zij moeten immers in staat zijn om een goed geïnformeerde beslissing te nemen als zij worden gevraagd hun stem uit te brengen over het akkoord.

Het akkoord moet redelijk zijn en de waarde die met het akkoord wordt behouden/gerealiseerd moet eerlijk worden verdeeld. Uitgangspunt is dat een stemgerechtigde schuldeiser/aandeelhouder door het akkoord in beginsel niet in een slechtere positie mag komen te verkeren dan bij een vereffening in faillissement. Om te beoordelen of het akkoord redelijk is, wordt de waarde die door het akkoord wordt gerealiseerd/wordt behouden (reorganisatiewaarde) afgezet tegen de liquidatiewaarde in faillissement. De verdeling van die waarde moet bovendien eerlijk zijn. Is sprake van een verdeling van waarde die afwijkt van de rangorde en beroepen daartoe bevoegde schuldeisers of aandeelhouders zich daarop, dan wordt homologatie geweigerd tenzij daarvoor een goede reden kan worden aangevoerd en de schuldeisers of aandeelhouders die bezwaar hebben gemaakt niet in hun belangen worden geschaad. Wanneer het akkoord wordt aangeboden aan kleine schuldeisers, geldt er een extra waarborg. Op hun vorderingen moet in ieder geval 20 % worden uitgekeerd, tenzij er aantoonbaar zwaarwegende gronden zijn om dat niet te doen. Een schuldeiser kwalificeert als ‘klein’ als hij minder dan 50 werknemers heeft of, indien hij aan een aantal in de wet genoemde voorwaarden voldoet (art. 2:395a, 2:396 BW).

Klassen

De betrokken schuldeisers en/of aandeelhouders worden ingedeeld in klassen en per klasse wordt er een voorstel gedaan. Uitgangspunt daarbij is dat partijen die in een verschillende positie verkeren, in verschillende klassen worden geplaatst. Partijen met een vergelijkbare positie kunnen in dezelfde klasse worden ingedeeld, maar dat hoeft niet steeds. Gedacht kan worden aan preferente schuldeisers, schuldeisers met een eigendomsvoorbehoud en concurrente schuldeisers.  

De onderneming of herstructureringsdeskundige kan er vervolgens voor kiezen om alleen een akkoord aan te bieden aan bepaalde klassen schuldeisers. Anders gezegd: onder de WHOA is het niet verplicht om aan alle crediteuren van de onderneming een akkoord aan te bieden. Schuldeisers die buiten het akkoord worden gelaten, behouden dan ook het recht op volledige betaling van hun vordering.  

Overeenkomsten

Met enige regelmaat zien wij dat een onderneming een overeenkomst heeft gesloten die (inmiddels) als een molensteen om de nek van de onderneming hangt. Onder de WHOA is daar een oplossing voor. De WHOA biedt de onderneming namelijk de mogelijkheid om lopende overeenkomsten, zoals bijvoorbeeld een huurovereenkomst, door opzegging eenzijdig te beëindigen als de wederpartij niet instemt met een voorgestelde vrijwillige wijziging of beëindiging.

Stemt de wederpartij van de onderneming niet in met de voorgestelde wijziging of beëindiging, dan kan de onderneming met toestemming van de rechter de overeenkomst eenzijdig opzeggen. De schuldenaar dient in dat geval zijn  homologatieverzoek te vergezellen van een verzoek tot het verlenen van toestemming voor eenzijdige opzegging van de overeenkomst. Wil dat verzoek worden toegewezen, dan geldt daarvoor de voorwaarde dat de rechter het akkoord homologeert.

Als gevolg van bijvoorbeeld een vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst, zal de onderneming een schadevergoeding verschuldigd kunnen zijn op grond van de overeenkomst. De vergoeding tot betaling van een dergelijke schadevergoeding aan de wederpartij, kan worden meegenomen in het akkoord. De schadevergoeding wordt dan ‘meegesaneerd’.

Aandeelhouders

Het WHOA akkoord kan ook worden aangeboden aan aandeelhouders en ook zij kunnen bij weigering om in te stemmen met het akkoord toch aan het akkoord worden gebonden indien het akkoord door de rechter wordt gehomologeerd. Het akkoord kan namelijk tot gevolg hebben dat de rechten van de aandeelhouders worden gewijzigd. Gedacht kan daarbij worden aan een akkoord waarbij sprake is van een ‘debt for equity swap’, letterlijk vertaald: schuld voor aandelenruil. Kort en goed komt dit er op neer dat de vordering van een schuldeiser geheel of gedeeltelijk wordt omgezet in eigen vermogen van de onderneming. De schuldeiser krijgt daarmee dus een aandelenbelang en zeggenschap in de onderneming. Het aandelenbelang van de bestaande aandeelhouders verwatert daarmee. Voor het uitgeven van aandelen is doorgaans een besluit nodig dat wordt genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders. Daarnaast hebben de bestaande aandeelhouders bij elke uitgifte van gewone aandelen een voorkeursrecht. In het kader van de totstandkoming van een akkoord onder de WHOA, blijven deze regels buiten toepassing.

Personeel

Zoals gezegd kan onder de WHOA een voorstel tot wijziging van overeenkomsten worden gedaan. Stemt de wederpartij niet in met de wijzigingen, dan zal de overeenkomst na homologatie worden beëindigd. Anders is dat voor arbeidsovereenkomsten. Onder de WHOA zijn de arbeidsovereenkomsten uitgezonderd. Onder de WHOA kunnen dus geen wijzigingen worden aangebracht in de rechten van werknemers.

De herstructureringsdeskundige

De schuldenaar is echter niet de enige partij die om aanwijzing van een herstructureringsdeskundige kan verzoeken. De WHOA kent daarvoor aan diverse bij de schuldenaar betrokken partijen een initiatiefrecht toe. Zo kan iedere schuldeiser, aandeelhouder of de krachtens wettelijke bepalingen bij de door de schuldenaar gedreven onderneming ingestelde ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging op eigen initiatief aan de rechtbank verzoeken een herstructureringsdeskundige aan te wijzen. Indien één van hen daarom verzoekt, zal de rechtbank de schuldenaar horen voordat zij een beslissing neemt. De rechtbank zal toetsen of de schuldenaar verkeert in de toestand van dreigende insolventie. Bestaat daarover onduidelijkheid, dan kan de rechtbank voor de beantwoording van die vraag een deskundige benoemen. Indien is vastgesteld dat de schuldenaar in de toestand van dreigende insolventie verkeert, zal de rechtbank het verzoek tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige toewijzen, tenzij de belangen van de gezamenlijke schuldeisers daarbij niet zijn gediend. Een verzoek tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige wordt in ieder geval toegewezen als het gesteund wordt door de meerderheid van de schuldeisers.

De taak van de herstructureringsdeskundige is primair gericht op het aanbieden van het akkoord. De wet bepaalt dat de herstructureringsdeskundige zijn taak doeltreffend, onpartijdig en onafhankelijk uitvoert. De herstructureringsdeskundige zal daarbij in het belang van de gezamenlijke schuldeisers moeten handelen. Om ervoor te zorgen dat de herstructureringsdeskundige zijn taak adequaat kan uitoefenen, is in de WHOA vastgelegd dat de herstructureringsdeskundige bevoegd is de administratie van de schuldenaar te raadplegen. Ook is in de WHOA voor diverse bij de schuldenaar betrokken partijen een inlichtingenplicht opgenomen.

Indien een herstructureringsdeskundige eenmaal is aangewezen, komt de bevoegdheid om een akkoord aan te bieden exclusief bij de herstructureringsdeskundige te rusten. De schuldenaar kan dan nog wel zelf een akkoord voorbereiden, maar als hij dit akkoord aan (een deel van) zijn schuldeisers en/of aandeelhouders wil (laten) opleggen, zal hij de herstructureringsdeskundige daartoe moeten bewegen. Dit betekent niet dat de schuldenaar alle controle verliest. Integendeel. Om de positie van de mkb-schuldenaar ten aanzien van het aan te bieden akkoord te verstevigen, is in de WHOA opgenomen dat de herstructureringsdeskundige het akkoord onder omstandigheden alleen met instemming van de schuldenaar aan de stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders kan voorleggen. Ook voor het overige blijft de schuldenaar zelf in controle over zijn onderneming. Anders dan in faillissement blijft de schuldenaar na aanwijzing van een herstructureringsdeskundige namelijk volledig beheers- en beschikkingsbevoegd.

Voordeel van de herstructureringsdeskundige

Het inschakelen van een herstructureringsdeskundige zal ervoor kunnen zorgen dat de bereidheid om het akkoord te accepteren bij schuldeisers wordt vergroot. De herstructureringsdeskundige behoort namelijk onafhankelijk en onpartijdig te zijn. Een herstructureringsdeskundige kan ook op verzoek van aandeelhouders, schuldeisers of de ondernemingsraad worden aangewezen.

Kosten herstructureringsdeskundige

Als de rechtbank het verzoek tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige toewijst, dan stelt de rechtbank ook het salaris van de herstructureringsdeskundige vast. Door de rechtbank wordt ook bepaald hoeveel de werkzaamheden van de herstructureringsdeskundige en de door hem ingeschakelde derden, ten hoogste mogen kosten. Dit bedrag kan echter nadien nog door de rechtbank worden verhoogd. De kosten dienen in beginsel te worden gedragen door de onderneming, tenzij de meerderheid van de schuldeisers heeft verzocht om de aanwijzing van de herstructureringsdeskundige. In dat geval dienen zij de kosten te dragen.

De observator

De WHOA kent nog een ander sleutelfiguur. Dat is de observator. Bij de voorbereiding van een akkoord door de schuldenaar (en dus niet bij de voorbereiding van een akkoord door een herstructureringsdeskundige) kan een observator worden aangesteld. Onder omstandigheden moet zelfs een observator worden aangesteld. De observator kan op verzoek van de schuldenaar of ambtshalve ter beveiliging van de belangen van de schuldeisers door de rechtbank worden aangesteld.

De taak van de observator is het toezicht houden op de totstandkoming van het akkoord en daarbij dient hij oog te houden voor de belangen van de gezamenlijke schuldeisers. De observator heeft ook tot taak om de rechtbank te informeren. Indien het de observator bijvoorbeeld inzichtelijk wordt dat het akkoord niet zal slagen of de belangen van de schuldeisers (en aandeelhouders) worden geschaad, zal de observator de rechtbank van de situatie op de hoogte brengen. De rechtbank zal dan bepalen wat de vervolgstappen moeten zijn. Bestaat er nog een kans dat alsnog tot een akkoord kan worden gekomen? Dan kan de rechtbank besluiten een herstructureringsdeskundige aan te wijzen. Bij de aanwijzing van de herstructureringsdeskundige, vervalt de aanstelling van de observator.

Ook bij aanstelling van de observator geldt dat de direct bij de onderneming betrokken partijen (bestuurders, commissarissen, werknemers en aandeelhouders) verplicht zijn om gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen te verschaffen en medewerking te verlenen die de observator nodig heeft om zijn taak goed te kunnen vervullen. Ook de observator dient de gelegenheid te krijgen om de administratie en alle overige relevante bedrijfsinformatie in te zien.

Kosten observator

Ten aanzien van de kosten van de observator geldt dat indien de rechtbank een observator aanwijst, de rechtbank ook het salaris van de observator vaststelt. Door de rechtbank wordt ook bepaald hoeveel de werkzaamheden van de observator en de door hem ingeschakelde derden, ten hoogste mogen kosten. Dit bedrag kan echter nadien nog door de rechtbank worden verhoogd. De kosten dienen gedragen te worden door de onderneming.

Okkerse & Schop Advocaten als herstructureringsdeskundige of observator

Indien de rechtbank om de aanwijzing van een herstructureringsdeskundige wordt verzocht, dient bij dat verzoek een opgave te worden gedaan van mogelijk aan te wijzen herstructureringsdeskundigen. Hoewel de aanstelling van een observator veelal ambtshalve door de rechtbank zal geschieden, zijn er omstandigheden denkbaar waarbij de onderneming zelf om de aanstelling van een observator verzoekt.

Okkerse & Schop Advocaten heeft een zeer kundige sectie insolventierecht met insolventie- en WHOA-specialisten en wij beschikken over ruime ervaring met herstructureringen. Okkerse & Schop Advocaten beschikt dus over voldoende expertise om de rol van herstructureringsdeskundige of observator op zich te nemen.

Wilt u één van onze WHOA-specialisten laten benoemen tot herstructureringsdeskundige of observator? Neem dan gerust contact op over de mogelijkheden.

Stappenplan WHOA-traject

Het WHOA-traject bestaat in de basis uit een aantal vaste onderdelen. In onderstaand stappenplan hebben wij de basis WHOA-procedure voor u in kaart gebracht. Meer weten over een WHOA-traject? Dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met één van onze WHOA-specialisten of gebruik maken van de WHOA-scan.

Schuldeisers

Voor ondernemingen in financiële moeilijkheden biedt de WHOA een effectief instrument om de schulden te herstructureren. De verwachting is dat schuldeisers onder de WHOA komen te verkeren in een betere positie dan bij vereffening in faillissement. Sterker nog, dit is een belangrijke voorwaarde voor de totstandkoming van een akkoord.

Desalniettemin is het voor schuldeisers (en aandeelhouders) wel van belang om een aangeboden akkoord kritisch te laten beoordelen en controleren. Zo gelden er wettelijke vereisten voor het aanbieden en de inhoud van het akkoord. Van belang is dan ook of aan alle wettelijke eisen is voldaan.

Als schuldeiser een WHOA-traject afdwingen

Naast dat de onderneming zelf een WHOA-traject kan starten, komt dat recht onder meer aan één of meer schuldeisers toe. Dat wordt wel het initiatiefrecht van de schuldeisers genoemd. Indien u als schuldeiser wenst dat een onderneming een WHOA-traject start, dan kunt u de rechtbank verzoeken om een herstructureringsdeskundige te benoemen. De herstructureringsdeskundige kan vervolgens voor de schuldenaar een WHOA-akkoord voorbereiden en aanbieden.

Wanneer is de schuldeiser gebonden

Indien u als schuldeiser met het akkoord instemt, dan bent u daaraan gebonden. Stemt u als schuldeiser niet in terwijl u daartoe wel in gelegenheid bent gesteld en wordt het akkoord vervolgens door de rechtbank gehomologeerd? Dan is het akkoord toch bindend voor u.

De schuldeiser is tegen het akkoord

U kunt tegen het WHOA-akkoord stemmen. Wordt er desondanks door de onderneming een verzoek tot homologatie aan de rechtbank voorgelegd, dan kan de stemgerechtigde schuldeiser een beroep doen op een afwijzingsgrond. U mag als schuldeiser een beroep doen op een afwijzingsgrond indien u uw stem op het akkoord heeft uitgebracht.  

Beoordelen aangeboden akkoord

Bent u schuldeiser en is aan u een akkoord aangeboden? Dan kunt u dit voorstel door één van onze WHOA-specialisten laten beoordelen en u laten adviseren over uw mogelijkheden. Neem bij vragen gerust contact op met één van onze WHOA-specialisten.

WHOA en corona

Als gevolg van de coronacrisis hebben de nodige ondernemingen te kampen met teruglopende inkomsten. Hierdoor staat het water bij velen inmiddels aan de lippen. Ook voor deze ondernemers kan de WHOA uitkomst bieden. Het beleid van het kabinet is er op geënt om in de huidige coronacrisis zo veel mogelijk faillissementen te voorkomen. Een faillissement heeft immers niet alleen voor de ondernemer vergaande gevolgen, maar ook het personeel en de maatschappij zijn bij een faillissement niet gebaat. Om die reden zijn de steunmaatregelen er op gericht om faillissementen te voorkomen.

TOA

Het time-out-arrangement (TOA) is een overheidssubsidie die ondernemers in zwaar weer ondersteunt bij het afwenden van een faillissement. In deze regeling staan de mogelijkheden die de WHOA biedt centraal. De overheid wil de ingrijpende gevolgen voor ondernemers beperken en acht een zachte landing bij het (tijdelijk) stopzetten van de ondernemingen die hard zijn geraakt door de coronacrisis van belang. De onderneming wordt als het ware in een soort winterslaap gebracht. Hierbij helpt de WHOA. Het TOA dient nog in werking te treden.

Actuele informatie over het TOA vindt u in deze link.

Publicaties over de WHOA

De rol van de herstructureringsdeskundige

Kosten

De onderneming die gebruik wil maken van een WHOA-traject, wil natuurlijk weten waar zij aan toe is. Bij Okkerse & Schop Advocaten werken we graag overzichtelijk en transparant.

WHOA-scan

Wilt u weten of een WHOA-traject iets voor uw onderneming is? Dan is de WHOA-scan wellicht iets voor u.

Met u wordt een gesprek ingepland met één van onze WHOA-specialisten. Ter voorbereiding op dat gesprek stuurt u al de nodige informatie toe, zodat uw eigen WHOA-specialist al helemaal op de hoogte is. Tijdens het gesprek bespreekt u de situatie waarin de onderneming verkeert en de mogelijkheden die de WHOA biedt. Na afloop ontvangt u een gespreksbevestiging waarbij de mogelijkheden voor uw onderneming nog eens overzichtelijk en goed op een rij zijn gezet. Nadien besluit u of een WHOA-traject iets is voor uw onderneming.

De kosten voor een WHOA-scan zijn € 750,– excl. 21% BTW.

WHOA-traject

Besluit u naar aanleiding van de WHOA-scan een WHOA-traject in te zetten, dan betaalt u voor de begeleiding door onze WHOA-specialisten gedurende het hele traject een vaste prijs. Okkerse & Schop Advocaten heeft met een aantal gemeenten subsidieafspraken. De begeleiding van onze WHOA-specialisten is er daarom al vanaf € 2.500,– exclusief 21% BTW.

Bent u benieuwd of Okkerse & Schop Advocaten ook subsidieafspraken heeft met uw gemeente? Neem dan gerust contact op, of vraag naar de mogelijkheden.

Griffierechten

Griffierechten zijn de kosten voor de behandeling van de zaak door de rechter. De hoogte hiervan is onder meer afhankelijk van het soort zaak.

Het deponeren van de startverklaring bij de griffie van de rechtbank is kosteloos. Mochten er nadien verzoeken behandeld worden door de rechtbank, zoals het verzoeken van een afkoelingsperiode of het verzoek een overeenkomst eenzijdig te mogen opzeggen, dan bedragen de griffierechten voor ieder afzonderlijk verzoek € 309,– (eenmanszaak) tot € 667,– (overige rechtspersonen). De griffierechten voor het verzoek tot homologatie bedragen € 1.666,–(eenmanszaak) tot € 4.200,– (overige rechtspersonen).

Overige kosten

Afhankelijk van de insteek van het WHOA-traject – afwikkeling van de onderneming of door met een financieel gezonde onderneming– dient er een liquiditeitsprognose, waardering van de onderneming/activa en levensvatbaarheidsonderzoek plaats te vinden. Deze onderzoeken zijn naast de insteek van het WHOA-traject mede afhankelijk van de (omvang van de) onderneming. Okkerse & Schop Advocaten heeft met haar ketenpartijen scherpe prijsafspraken gemaakt.
Waardering onderneming/activa vanaf € XX;
Levensvatbaarheidsonderzoek vanaf € XX;
Liquiditeitsprognose vanaf € XX.

Herstructureringsdeskundige of observator

Gedurende het WHOA-traject kan bij de totstandkoming van het akkoord, een herstructureringsdeskundige of een observator betrokken raken. Indien de rechtbank het verzoek om aanstelling van een herstructureringsdeskundige of observator toewijst, dan stelt de rechtbank ook het salaris vast. Door de rechtbank wordt ook bepaald hoeveel de werkzaamheden van de herstructureringsdeskundige of de observator en de door hem ingeschakelde derden ten hoogste mogen kosten. Dit bedrag kan echter nadien nog door de rechtbank worden verhoogd. De kosten dienen in beginsel worden gedragen door de onderneming.

Advocaten

De WHOA is een complexe wet waarbij – wil de onderneming het traject succesvol doorlopen – met name juridische bijstand van insolventieadvocaten c.q. een herstructureringsdeskundige gewenst zal zijn. Okkerse & Schop Advocaten heeft een zeer kundige sectie insolventierecht met insolventie- en WHOA-specialisten en heeft ook ruime ervaring met herstructureringen. Okkerse & Schop Advocaten beschikt dus over voldoende expertise om ook de rol van herstructureringsdeskundige of observator op zich te nemen. De sectie bestaat uit zes advocaten en curatoren, namelijk Bas van Dijen, Sjakko van Raaijen, Phuong Nguyen, Elsa Bruggink, Michelle Makkinje en Mariska Zentveldt.

Wilt u met uw onderneming gebruik maken van de WHOA of wilt u daar eens over sparren? Of wordt u als schuldeiser betrokken in een WHOA-traject? Neem dan gerust contact met ons op.

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.