ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Welkom Energie in staat van faillissement

Op 29 oktober 2021 heeft de rechtbank Midden-Nederland energieleverancier Welkom Energie in staat van faillissement verklaard. Door de rechtbank is van ons kantoor de heer mr. J.M. van Raaijen als curator aangesteld.
Op deze website vindt u enige algemene informatie. Daarnaast vindt u op deze website de openbare faillissementsverslagen die iedere 3 maanden worden uitgebracht. De curator raadt u aan om deze informatie goed te lezen en onze website goed in de gaten te houden. Indien er nieuws is, zal dit op deze website worden vermeld.

De curator in het faillissement van Welkom Energie heeft zijn standpunt nader bepaald

Eerder heeft de curator in het faillissement van Welkom Energie het standpunt ingenomen dat vorderingen die betrekking hebben op de welkomstkorting en claims van (voormalige) Welkom Energie-klanten op een schadevergoeding wegens hogere tarieven bij de nieuwe energieleverancier, niet in het faillissement kunnen worden erkend en ook niet in aanmerking kunnen komen voor verrekening met bedragen die (voormalige) Welkom Energie-klanten zelf nog moeten betalen. Zoals in de eerdere openbare faillissementsverslagen al werd aangegeven heeft de curator daarna besloten om over deze kwestie juridisch wetenschappelijk advies in te winnen bij een tweetal hoogleraren. Inmiddels is daar duidelijkheid over. Naar aanleiding daarvan heeft de curator zijn standpunt nader bepaald. Daarover leest u in het (laatste) openbare faillissementsverslag dat via deze website te raadplegen is.

VEELGESTELDE VRAGEN WELKOM ENERGIE

Wanneer een bedrijf onvoldoende geld heeft om al zijn rekeningen te betalen, kan de rechtbank een faillissement uitspreken. Vanaf dat moment kan niemand meer betaling van rekeningen door Welkom Energie afdwingen. Vaak zit er nog wel geld of goederen van waarde (denk aan vastgoed) in het bedrijf. Dit noemen we de boedel. Het faillissement is erop gericht zoveel mogelijk schuldeisers zoveel mogelijk geld uit te keren uit de boedel. Dit noemen we de vereffening van het vermogen. Dat is de taak van de curator. De belangen van de gezamenlijke schuldeisers staan daarbij centraal. Uw belang als individuele schuldeiser zal daar niet altijd parallel mee lopen. De curator probeert evenwel het belang van alle schuldeisers te dienen.

De curator is vanaf het uitspreken van het faillissement verantwoordelijk voor het beheer en de vereffening van Welkom Energie. De curator maakt het vermogen van Welkom Energie te gelde. In dat kader onderzoekt de curator mogelijkheden om de bedrijfsactiviteiten van Welkom Energie door te laten starten, bijvoorbeeld door verkoop van activiteiten aan een andere partij. Inmiddels is dat gebeurd. Met Eneco is een overeenkomst gesloten op grond waarvan Eneco de klanten van Welkom Energie gaat beleveren. U zult daar vanzelf over worden benaderd door Eneco. De curator verdeelt uiteindelijk de opbrengst onder de schuldeisers conform de wettelijke rangorde. Daarbij zal de curator ook kijken of en, zo ja, welk bedrag op welk moment aan u kan worden betaald. Dat zal overigens nog wel enige tijd kunnen gaan duren.

Het faillissement is het gevolg van de financiële problemen van Welkom Energie door de hoge energieprijzen. Welkom Energie voorzag dat zij de komende winterperiode geen leveringszekerheid kon garanderen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) trok vervolgens de leveringsvergunningen van de energieleverancier in. Dat gebeurde op verzoek van Welkom Energie zelf. Eneco neemt per 1 november aanstaande het klantenbestand van Welkom Energie over. Belangrijk om te weten: alle klanten van Welkom Energie krijgen nog wel gewoon stroom en gas. Dat is in Nederland goed geregeld.

Met ingang van het moment van de intrekking van de vergunning door de ACM krijgen klanten te maken met een zogenoemde ‘vensterperiode’ die maximaal 10 werkdagen zou kunnen duren. Tijdens deze periode blijft Welkom Energie gewoon energie aan u leveren. Gedurende deze periode kunt u wettelijk niet zelf overstappen naar een andere leverancier. Dit is om ervoor te zorgen dat de curator, energieleverancier in samenspraak met de ACM op een rustige en ordentelijke manier kunnen zoeken naar een nieuwe energieleverancier voor de klanten van Welkom Energie. Ook voorkomt deze overgangsperiode dat u zelf overhaast beslissingen zou nemen. Belangrijk om te weten: de klanten van Welkom Energie krijgen gewoon stroom en gas totdat er een nieuwe leverancier is. Inmiddels is er in Eneco een nieuwe energieleverancier gevonden die per 1 november 2021 de energieleveranties aan u overneemt. U zult daar vanzelf over worden benaderd door Eneco.

Voor de klanten van Welkom Energie verandert de situatie tot 1 november 2021 niet: de energie blijft gewoon geleverd worden. Vanaf 1 november 2021 zal Eneco als nieuwe energieleverancier u gaan beleveren en zij zal de klanten van Welkom Energie een nieuw contract aanbieden. Klanten hebben dan nog 30 dagen de tijd om alsnog zelf een andere energieleverancier te zoeken als zij niet akkoord zijn met het nieuwe contract dat zij ontvangen. Belangrijk om te weten: ook in die periode krijgen de klanten dan gewoon stroom en gas.

Als gevolg van het faillissement zijn alle huidige schulden “bevroren”, zodat schuldeisers de betaling van deze vordering niet kunnen afdwingen. De curator zal de komende tijd nodig hebben om in kaart te brengen wie er allemaal geld tegoed hebben van Welkom Energie. Nadat dit is vastgesteld, zal beoordeeld worden of de vorderingen van de openstaande schuldeisers in de toekomst (gedeeltelijk) voldaan kunnen worden. Dat zal nog wel enige tijd in beslag nemen. Alleen vorderingen die via de speciale mogelijkheid elders op deze website worden ingediend zullen in behandeling worden genomen. Nadat u uw vordering op juiste wijze heeft ingediend zult u een bevestiging daarvan ontvangen.

Of en zo ja wanneer u uw geld terugkrijgt, is pas duidelijk wanneer de curator heeft vastgesteld hoeveel geld er is, wie er allemaal recht hebben op geld en wie in welke wettelijke volgorde geld dienen te ontvangen. Hou deze website in de gaten voor meer nieuws hierover. Dit kan overigens nog wel enige tijd duren.

In de (actievoorwaarden bij de) energiecontracten die met Welkom Energie B.V. zijn afgesloten, is opgenomen dat de welkomstbonus alleen uitgekeerd zal worden indien het contract wordt uitgediend en er sprake is van keurig betalen. Het maakt niet uit door welke partij het contract wordt beëindigd. Door het intrekken van de leveringsvergunning door de ACM zijn de contracten van rechtswege beëindigd. De Algemene Voorwaarden van Energie Nederland die van toepassing zijn, bepalen namelijk dat de overeenkomst wordt beëindigd als de overheid de vergunning intrekt. Indien uw contract nog niet was uitgediend, heeft u geen recht op uitkering van de welkomstbonus.

Update: Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen/de ontwikkelingen op de energiemarkt van na faillissementsdatum en de impact daarvan voor de consumenten, heeft de curator gemeend het hiervoor weergegeven standpunt te heroverwegen. Wat dit concreet betekent leest u bij het onderdeel “recente berichtgeving van de curator ten behoeve van debiteuren, crediteuren en andere belanghebbenden”

Of en zo ja wanneer u uw waarborgsom terugkrijgt, wordt pas duidelijk wanneer de curator heeft vastgesteld hoeveel geld er is, wie er allemaal recht hebben op geld en wie volgens de wet in welke volgorde geld dienen te ontvangen. Hou deze website in de gaten voor meer nieuws hierover. Dit kan overigens nog wel enige tijd duren.

Of en zo ja wanneer u teveel betaalde termijnbedragen terugkrijgt, is pas duidelijk wanneer de curator heeft vastgesteld hoeveel geld er is, wie er allemaal recht hebben op geld en wie volgens de wet in welke volgorde geld dienen te ontvangen. Hou deze website in de gaten voor meer nieuws hierover. Dit kan overigens nog wel enige tijd duren.

Openstaande nota’s die betrekking hebben op de periode tot en met oktober 2021 (daar heeft u ook energie voor ontvangen), dienen voldaan te worden. De maandtermijn van november zal niet meer bij u in rekening worden gebracht en niet meer door Welkom Energie worden geïncasseerd. De nota’s voor uw verbruik vanaf 1 november 2021 rekent u af met Eneco (of een andere energieleverancier in geval u zou besluiten niet met Eneco verder te gaan).

Nee, omdat u vanaf 1 november 2021 bent overgegaan naar Eneco heeft Welkom Energie het termijnbedrag voor de maand november niet geïncasseerd.

Het contract dat u met Welkom Energie heeft afgesloten, blijft gewoon nog van kracht tot het moment waarop u “bent ondergebracht” bij een nieuwe energieleverancier. Per 1 november 2021 gaat u over naar Eneco (zie de vraag: wat zijn de gevolgen van het intrekken van de leveringsvergunning? ). Dat betekent dus dat alle verplichtingen – dus ook het betalen van de kosten voor uw elektriciteit en gas – die zien op de periode tot 1 november 2021 blijven bestaan. Dat is logisch want u heeft tot dat moment ook gewoon elektriciteit en gas geleverd gekregen. Het gebruikelijke maandbedrag over de maanden september en oktober is eind augustus, respectievelijk eind september van uw bankrekening afgeschreven. Het maandbedrag voor de maand november zal niet meer door Welkom Energie bij u worden geïncasseerd. De curator verzoekt u niet te storneren, mede ter voorkoming van nodeloze kosten, mogelijke incassomaatregelen en eventuele vertraging bij de afwikkeling van uw eindafrekening.

Op het moment van de faillietverklaring van Welkom Energie diende er nog een eindafrekening te worden opgesteld. Inmiddels zult u die hebben ontvangen. Daaruit blijkt of u nog gerechtigd bent tot een teruggave over 2021 of dat u nog een deel zou dienen bij te betalen. 

Op het moment van de faillietverklaring van Welkom Energie diende er nog een eindafrekening te worden opgesteld. Inmiddels zult u die hebben ontvangen. Daaruit blijkt of u nog gerechtigd bent tot een teruggave over 2021 of dat u nog een deel zou dienen bij te betalen. 

Voor het faillissement van Welkom Energie werd het debiteurenbeheer/-incasso uitbesteed aan een incassokantoor. Dat is na faillissementsdatum gecontinueerd. Als u van het incassokantoor een verzoek heeft gekregen nog een bedrag te betalen, dan verzoekt de curator dat te doen op de wijze zoals door het incassokantoor aangegeven. Het treffen van een betalingsregeling is overigens mogelijk. Daarvoor dient u zich te wenden tot het incassokantoor. Ook voor vragen/opmerkingen over het incassodossier kunt u zich wenden tot het incassokantoor.

 

Verder verwijst de curator naar de informatie bij het onderdeel “recente berichtgeving van de curator ten behoeve van debiteuren, crediteuren en andere belanghebbenden”.

Een betalingsregeling die u met Welkom Energie heeft afgesloten, blijft nog gewoon van kracht. Dit betekent dat u op de overeengekomen betaalmomenten uw betaling aan Welkom Energie dient te verrichten.

U kunt daarover een e-mail sturen aan de curator via het e-mailadres WE@okkerse-schop.nl. U kunt alleen op deze wijze met de curator communiceren. Telefonisch zal hij u niet te woord kunnen staan.

Omstreeks 4 februari 2022 zult u bericht hebben ontvangen dat u volgens de eindafrekening die is opgesteld op basis van de administratie van Welkom Energie, nog recht heeft op een bedrag van Welkom Energie B.V. (uw vordering). U bent door de curator voor het in het bericht genoemde bedrag geplaatst op lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen, met de aantekening “concurrent”. Dit betekent  dat uw vordering geen bijzondere wettelijke voorrang heeft.  

 

Het kan evenwel zijn dat u van mening bent dat het in het bericht genoemde bedrag van uw vordering niet juist is. Voor zover dat te maken heeft met uw standpunt dat u ook nog aanspraken heeft in verband met een Welkomstbonus en/of in verband met het feit dat u aangeeft schade te hebben geleden door het onder ongunstiger voorwaarden hebben moeten afsluiten van een nieuw energiecontract bij een nieuwe energieleverancier, verwijst de curator u naar de informatie bij het onderdeel “recente berichtgeving van de curator ten behoeve van debiteuren, crediteuren en andere belanghebbenden”. 

Recente berichtgeving van de curator ten behoeve van debiteuren, crediteuren en andere belanghebbenden

De curator vraagt uw aandacht voor een drietal berichten die onder deze titel op deze website zijn geplaatst en die uw positie als  debiteur, crediteur of anderszins belanghebbende kunnen betreffen. Ze geven een duidelijk beeld  van de ontwikkelingen met betrekking tot het eerder ingenomen standpunt van de curator over de welkomstbonus en de schadevergoedingsvorderingen wegens hogere tarieven bij uw nieuwe energieleverancier.

Recente berichtgeving van de curator ten behoeve van debiteurencrediteuren en andere belanghebbenden

De curator vraagt uw aandacht voor een drietal berichten die onder deze titel op deze website zijn geplaatst en die uw positie als  debiteurcrediteur of anderszins belanghebbende kunnen betreffen. Ze geven een duidelijk beeld  van de ontwikkelingen met betrekking tot het eerder ingenomen standpunt van de curator over de welkomstbonus en de schadevergoedingsvorderingen wegens hogere tarieven bij uw nieuwe energieleverancier.

Wilt u een vordering indienen in het faillissement van Welkom Energie? Dat kan via dit formulier. Vul uw gegevens in en upload daarbij bijlagen waaruit uw vordering blijkt (facturen of andere stukken). Indien u het formulier volledig heeft ingevuld, kunnen wij uw vordering in behandeling nemen en zult u van ons een bevestiging van de indiening van de vordering ontvangen.

Klik hier voor het formulier.

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.