ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht gaat onder andere over alle juridische zaken waar u tegenaan loopt als u gaat scheiden (echtscheiding, scheiding van tafel en bed, ontbinding geregistreerd partnerschap).

Denk daarbij aan het maken van een ouderschapsplan (wettelijk verplicht om te kunnen scheiden) waarin afspraken worden gemaakt over kinderalimentatie, de zorgregeling (bijv. co-ouderschap), ouderlijk gezag, hoofdverblijfplaats (bij wie woont een minderjarig kind), alsmede het opstellen van een (echt)scheidingsconvenant, waarin onderwerpen als partneralimentatie, verdeling van een gemeenschap (van goederen), verrekening van huwelijkse voorwaarden, afspraken over pensioen (pensioenverevening) en de verdeling van de (gezamenlijke) woning aan de orde kunnen komen.

Ook wanneer u uw samenleving heeft verbroken (met of zonder samenlevingscontract) kan rechtsbijstand gewenst, of zelfs noodzakelijk zijn.

Wat doet een vFAS advocaat?

 

Wie is de vFAS advocaat?

Werkveld:

Goede juridische bijstand en advies zijn noodzakelijk bij echtscheiding, alimentatie, gezag over kinderen, omgangsregelingen en huwelijksvermogensrecht. In deze vaak moeilijke tijd staan onze echtscheidingsadvocaten u graag terzijde.

Mediation

Bij Okkerse & Schop Advocaten kunt u ook terecht voor mediation.  Onze advocaten zijn hiervoor speciaal opgeleid.

Wat is mediation?

Scheiden is emotioneel vergelijkbaar met een rouwproces en kent diverse fases: boosheid, verdriet, teleurstelling, aanvaarding en het moment van berusting waarop u weer nieuwe plannen voor de toekomst kunt maken.  Mediation helpt daarbij, is snel, helpt bij het respectvol uit elkaar gaan en is een stuk goedkoper dan de situatie dat u beide een eigen advocaat in de arm neemt. U deelt (veelal) samen de kosten van de mediator en daarnaast is er vaak ook minder tijd nodig. Bij mediation is ruimte voor emotie, maar het doel is wel om de zakelijke onderwerpen vast te leggen. Doordat u samen aan tafel zit bij de mediator, is er meer ruimte om afspraken te maken die aansluiten bij de onderlinge belangen. Vooral als er kinderen zijn, wordt mediation ervaren als een prettige oplossing in een hele nare situatie. Wij adviseren om bij een echtscheiding naar een mediator te gaan die tevens advocaat is, omdat deze juridisch altijd up-to-date is en ook de scenario’s kan schetsen van een procedure, dat helpt vaak in een mediation om toch overeenstemming te bereiken en een vechtscheiding te voorkomen.

Bemiddeling en mediation waarbij de partijen gezamenlijk op zoek gaan naar oplossingen heeft wellicht de voorkeur. Maar als dat geen optie is, dan staan wij u bij als advocaat en starten wij als het nodig is een gerechtelijke procedure. Dat kan op het moment van het verbreken van de relatie maar ook een aantal jaar later als u tegen problemen aanloopt. Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Gezag- en omgang

Naast het bieden van rechtsbijstand voor uw (echt)scheiding kunnen wij u ook bijstaan in tal van andere kwesties op het gebied van personen- en familierecht. Zo kunt u bij ons terecht voor geschillen die voortvloeien uit de uitoefening van het gezamenlijk ouderlijk gezag, zoals de vaststelling of wijziging van een bestaande zorgregeling of ouderschapsplan en staan wij u bij in procedures (kort geding of verzoekschriftprocedure) waarbij vervangende toestemming aan de rechtbank wordt gevraagd voor diverse zaken waarvoor u toestemming nodig heeft van de andere ouder met gezag. Denk hierbij aan een verhuizing, een vakantie naar het buitenland of bijvoorbeeld de aanvraag van een paspoort.

Kinder- en partneralimentatie

Ook voor het laten vaststellen of wijzigen van alimentatie-aanspraken kunt u bij onze familierechtadvocaten terecht. Betaalt of ontvangt u kinderalimentatie of partneralimentatie en vraagt u zich af of deze bijdrage nog in overeenstemming is met de wettelijke maatstaven? Of is er sprake van een wijziging van omstandigheden in uw situatie of in die van uw ex-partner waardoor u het idee heeft dat de alimentatie moet worden aangepast?  Wij kunnen de alimentatie her-berekenen en u adviseren en indien nodig, u bijstaan in een alimentatie-procedure bij de rechtbank.

Overige kwesties

Voorts kunnen wij u bijstaan in kwesties als verzoeken tot (voor)naamswijziging, ontkenning c.q. vaststelling van het ouderschap, vervangende toestemming erkenning van een kind, wijziging ouderlijk gezag, bewind, curatele, mentorschap enzovoorts.

Waarom Okkerse & Schop Advocaten:

Een echtscheiding kan voor een zelfstandig ondernemer verregaande gevolgen hebben. Omdat Okkerse & Schop Advocaten veel ervaring heeft met ondernemers binnen het MKB weten wij ook precies waar we op moeten letten.  Wij vinden het belangrijk dat u in deze moeilijke periode kunt terugvallen op een advocaat die weet waar het over gaat, maar die vooral ook persoonlijk betrokken is.

 

Welke vragen kunnen wij beantwoorden?

Heeft u een vraag over Personen- en familierecht? Stuur ons dan een e-mail.
 • Doorlichten managementstatuut, leerlingenstatuut
 • Help: het UWV heeft een loonsanctie opgelegd!
 • Help: mijn werknemer functioneert onvoldoende, maar ik heb geen ‘dossier’!
 • Help: een leerling/ouder of werknemer laat zich op sociale media negatief uit over coronamaatregelen/school
 • Wel/niet beëindigen arbeidsovereenkomst met arbeidsongeschikte werknemer.
 • Kan ik een werknemer schorsen en welke formaliteiten moet ik dan in acht nemen?
 • Kan ik een disciplinaire maatregel opleggen en welke formaliteiten moet ik dan in acht nemen?
 • Help: ik wil als Rvt/RvC arbeidsrechtelijke maatregelen treffen tegen schoolbestuurder! Hoe doe ik dat
 • Help: ik wil als rvt/RvC over naar de cao bestuurders PO/VO, maar mijn bestuur wil dat niet!
 • Kan ik een ouder de toegang tot school en schoolplein ontzeggen?

Dit graag laten staat: wordt niet getoond op de website maar is nodig voor de vormgeving.

FAQ's

Het is flauw om te antwoorden dat dat afhangt van de omstandigheden van uw zaak, maar dat is wel het geval. Weet u al hoe u zaken wilt regelen en zijn deze vast te leggen afspraken juridisch ook juist, dan is een echtscheiding soms in een paar weken geregeld. Dat is geen gemiddelde, meestal duurt het toch zeker een half jaar tot een jaar en soms zelfs wel jaren, dat laatste is gelukkig ook een uitzondering. We houden er zeker rekening mee dat u een echtscheiding snel wenst te regelen, maar vinden het ook belangrijk dat u de rust neemt om het één en ander te overzien of uit te zoeken.

Ik ben (horeca)ondernemer en kan mijn partner -en/of kinderalimentatie niet meer betalen door de coronacrisis. Wat moet ik doen?

Wanneer de alimentatie is vastgelegd in een convenant, ouderschapsplan of beschikking is het niet verstandig om de betaling eenzijdig stop te zetten, omdat uw ex-partner dan een deurwaarder of het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) zou kunnen inschakelen om eventueel via executiemaatregelen de alimentatie te incasseren. Dit zet de verhoudingen tussen u en uw ex-partner (onnodig) op scherp en brengt voor de alimentatiebetaler extra kosten met zich mee.

In de regel is het beter om overleg met uw ex-partner te zoeken en uit te leggen hoe u er financieel voorstaat, zodat er begrip voor uw situatie kan ontstaan. Het mooiste zou zijn als u samen tot een afspraak komt, waarbij u bijvoorbeeld kunt afspreken dat u voorlopig geen of minder alimentatie hoeft te betalen en dat u deze regeling over een aantal maanden zult evalueren. Zorg wel dat deze afspraken op papier worden vastgelegd. Zo kan discussie achteraf worden voorkomen. Een mediator kan u hierbij begeleiden.

Als het onderling overleg/het mediationtraject onverhoopt niet slaagt, dan kunt u via een advocaat een verzoekschrift tot wijziging van de alimentatie indienen bij de rechtbank. Op grond van een rechtens relevante wijziging van omstandigheden (zoals bijvoorbeeld inkomensterugval vanwege de coronacrisis) kan de rechter verzocht worden de alimentatie te verlagen of (al dan niet tijdelijk) op nihil te stellen.

Omdat het niet de bedoeling kan zijn dat partijen ieder jaar opnieuw naar de rechtbank gaan, dient u ook een prognose van uw onderneming (rekening houdend met de tegemoetkomingen waar aanspraak op is gemaakt) te overleggen, zodat de rechtbank in staat gesteld wordt om een (enigszins) toekomstbestendige alimentatiebeslissing te nemen.

Het is van belang dat u niet te lang wacht: ondanks de mogelijke lange doorlooptijd van de behandeling van uw verzoekschrift, is de datum van indiening van het verzoekschrift een belangrijk moment. Deze datum wordt namelijk veelal als ingangsdatum voor de alimentatiewijziging gehanteerd. Wacht u te lang, dan zal het erg lastig zijn om met terugwerkende kracht een wijziging te verkrijgen.

In mijn (echtscheidings)convenant staat dat ik de partneralimentatie niet kan wijzigen (niet -wijzigingsbeding). Is het in verband met de gevolgen van de coronacrisis toch mogelijk om de partneralimentatie te verlagen/op nihil te stellen?

Als uw (echtscheidings)convenant een zogenaamd niet-wijzigingsbeding bevat, dan kunt u niet zomaar een alimentatiewijziging verzoeken enkel omdat uw (financiële) omstandigheden zijn gewijzigd. Een niet-wijzigingsbeding is een bepaling in het convenant waarin staat dat u en uw ex-partner allebei afzien van de wettelijke mogelijkheid om de alimentatie te laten wijzigen op grond van een (relevante) wijziging van omstandigheden.

Betekent dit dat een wijziging dus nooit mogelijk is? Nee, zo ver gaat dit beding niet, maar wel geldt er een veel strengere maatstaf om een wijziging van de alimentatie te verkrijgen. Er moet namelijk sprake zijn van “ zo ingrijpende wijziging van omstandigheden, dat de alimentatieplichtige naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer aan het beding mag worden gehouden’’.

Er moet dus meer aan de hand zijn dan ‘’alleen maar’’ een wijziging van omstandigheden. De situatie moet ernstiger zijn en wel zodanig dat er sprake is van een volkomen wanverhouding tussen hetgeen partijen bij het sluiten van het convenant voor ogen stond en hetgeen zich nu in werkelijkheid heeft voorgedaan waardoor het in hoge mate onredelijk zou uitpakken als u, als alimentatieplichtige onverkort aan het niet-wijzigingsbeding wordt gehouden.

Concreet houdt dit in dat enkel het verlies aan inkomen doorgaans onvoldoende is om een niet-wijzigingsbeding te doorbreken. Hoewel de kans dat u ten tijde van het aangaan van het convenant rekening hebt gehouden met wereldwijde economische gevolgen van een pandemie natuurlijk zeer klein is, betekent dit niet automatisch dat u met succes het niet-wijzigingsbeding terzijde kunt schuiven. De rechter moet aan de hand van alle feiten, omstandigheden en de bedoelingen van partijen ten tijde van het aangaan van het convenant, toetsen of uw ex-partner u aan het niet-wijzigingsbeding mag houden. Daarbij speelt de vraag of het verlies aan inkomen (op termijn) voor herstel vatbaar is een belangrijke rol.

Per individuele situatie zal dit beoordeeld moeten worden. De rechtspraak zal moeten uitwijzen hoe rechters hiermee om gaan. Wij volgen de jurisprudentie op dit onderwerp aandachtig om u als eerste op de hoogte te kunnen brengen van de ontwikkelingen.

Kan ik ondanks het coronavirus nog wel een (familierechtelijke) procedure  bij de rechtbank starten?

Ja, dat kan nog steeds. Wel heeft de Rechtspraak zijn manier van werken aangepast door het coronavirus. De rechtspraak werkt -zoveel mogelijk op afstand en met diverse digitale middelen- gewoon door. Dit betekent dat de rechtbank een telefonische zitting of een zitting via een videoverbinding kan houden.

Recent heeft de Rechtspraak besloten dat per 11 mei a.s. ook weer rechtszaken met procespartijen in de zittingszaal in beperkte vorm mogelijk zullen zijn. Dit zullen met name rechtszaken betreffen waarbij de fysieke aanwezigheid van partijen noodzakelijk is. Onder andere familiezaken hebben daarbij prioriteit.

Er zijn websites die online scheidingen aanbieden. Hierbij vult u zelf een aan de hand van vragenlijsten uw convenant of ouderschapsplan in waarna een advocaat het verzoekschrift tot echtscheiding voor u indient. Bij een online scheiding ontbreekt het doorgaans aan persoonlijk advies en begeleiding, Helaas, zien wij regelmatig dat dit in een later stadium tot problemen kan leiden, omdat afspraken onduidelijk zijn of er zaken zijn afgesproken waarvan later blijkt dat dit niet zo bedoeld is. U doet er beter aan om te kiezen voor een mediator, zodat uw scheiding op zorgvuldige wijze geregeld wordt.

Een veel gehoorde misvatting is de gedachte dat uw kind vanaf zijn of haar 12e levensjaar zou mogen kiezen of hij/zij bij vader of moeder mag wonen. Hoe zit dit nu eigenlijk?

Het is niet juist dat uw kind zelf mag kiezen bij wie het gaat wonen, maar wel heeft een kind vanaf het 12e levensjaar het recht om door de kinderrechter gehoord te worden in een zogenaamd ‘’kindgesprek’’ of ‘’kinderverhoor’’.  Het kind mag dan zijn/haar mening geven. De kinderrechter kijkt welke situatie hij het meest in het belang van het kind wenselijk vindt en weegt de mening van het kind mee, maar laat die mening niet van doorslaggevend belang zijn. Dat is maar goed ook, want een kind is loyaal aan beide ouders en wil meestal niet tussen één van beiden kiezen.

Hoe moeten gescheiden ouders omgaan met de omgangsregeling / zorgregeling in tijden van corona?

Het uitgangspunt is dat geldende afspraken zoals neergelegd in een ouderschapsplan rondom de omgang met de kinderen zoveel mogelijk moeten worden nageleefd, tenzij dat niet in het belang van het kind is. Een kind heeft immers recht op contact met beide ouders. Toch kan de omgangsregeling niet in elke situatie onverkort worden uitgevoerd, bijvoorbeeld als het kind of (één van) de ouder(s) tot de risicogroep gerekend kan worden. Van groot belang is dat u als ouders eerst met elkaar in overleg treedt om in alle redelijkheid te proberen tot een oplossing te komen.

De Kinderombudsman heeft een stappenplan gemaakt om te helpen bij het maken van die gezamenlijke beslissing of de omgang wel of niet door zou moeten gaan. Klik HIER om dit stappenplan te bekijken.

Staat uw vraag er niet tussen? Stuur ons dan een e-mail.

Testimonials

 • Geen vechthouding, maar gericht op eruit komen met elkaar

  “Ik heb een lange periode samengewerkt met M.Falkena.

  Zij was mijn advocaat, maar vooral mijn steun en toeverlaat in mijn langdurige en complexe echtscheiding. Wat ik in haar waardeer is vooral haar betrokkenheid, altijd beschikbaar en snel reageren, mensgerichte en harmonieuze aanpak en Marleen is scherp in haar schriftelijke analyses. Ik voelde mij door haar gezien en gehoord. Ze is een echte vakvrouw met mensenkennis.

  Ze wist mij altijd weer de juiste adviezen te geven. Wanneer je in een echtscheiding verwikkeld bent komen daar vaak emoties bij kijken. Marleen heeft hier altijd ruimte voor geboden maar mij vooral ook geholpen om dit weer om te buigen naar een constructieve oplossing.

  Geen vechthouding, maar gericht op eruit komen met elkaar, hoe lastig en pijnlijk de situatie ook is.

  Ik ben haar hier dankbaar voor. Hierdoor kon ik weer verder met mijn leven.” | Cliënt Familierecht

 • Inzicht en doortastendheid

  “Mevr. R. Dijkstra heeft mij als cliënt zeer goed en vakkundig bijgestaan in de voorbereiding en uitvoering van een geschil in het rechtsgebied familierecht.

  Door haar compassie en gedrevenheid is het geschil in een zeer korte tijd  tot een positief einde gekomen. Hierbij handelde ze altijd in het belang van mijn zoon en mij. Ik heb de samenwerking  met mevr. R. Dijkstra als zeer prettig ervaren. Ik werd tijdens het proces altijd goed geïnformeerd over de ontwikkelingen zodat ik wist wat ik kon verwachten.

  Zij houdt zich aan afspraken en beantwoordt mails heel snel. Door haar inzicht en doortastendheid is het geschil in mijn voordeel beslecht.

  Ik vind mevr. Dijkstra een hele goede advocaat en ik ben dankbaar dat zij mijn zaak behartigd heeft. Ik beveel Rosanne Dijkstra bij iedereen aan.”| cliënt Familierecht

 • Het belang van de kinderen voorop

  “Compassie, rust, inzicht, inzet, doortastendheid en kennis. Dat zijn de kernwoorden waarmee ik de prestaties van meester Falkena in onze zaak nog het beste kan samenvatten. Met het belang van de kinderen voorop is zij voor ons aan het werk gegaan en waar ik meer dan eens wakker lag over de mogelijke uitkomsten heeft zij ons er doorheen gesleept. Ik ben meer dan tevreden en beveel Okkerse & Schop Advocaten, alsmede meester Falkena in het bijzonder dan ook aan een ieder aan.”

  | Cliënt Familierecht

 • Een goed beeld van het gehele proces

  “Mevr. M. Falkena heeft ons als cliënt bijzonder goed en vakkundig bijgestaan in het proces. Door haar vakkundigheid en doortastende vermogen zijn de beoogde resultaten ook geboekt. Mevr. M. Falkena gaf goed weer wat de reële mogelijkheden waren in het proces, maar tevens ook op welke fronten er mogelijke risico’s waren. Zodoende hebben wij als cliënt ten alle tijden een goed beeld gehad van het gehele proces.

  Tevens is mevr. M. Falkena een vriendelijke en openstaande dame die op een juiste manier ons als cliënt heeft bijgestaan zonder het reële uit het oog te verliezen.”

  | Cliënt Familierecht

 • Betrokkenheid en gedrevenheid

  ‘Halverwege een procedure waar ik niet goed vertegenwoordigd werd (door een ander kantoor),
  heeft mw. R. Dijkstra van het kantoor Okkerse-Schop mij bijgestaan en de zaak verder behartigd voor mij. Ze heeft een verloren zaak om weten te buigen naar een positief zichtveld van de rechter, waardoor de vooringenomenheid van jeugdzorg op de korrel werd genomen met resultaat dat mijn zoon intussen weer bijna een jaar thuis woont. Door haar echte betrokkenheid, heldere kijk, kennis en gedrevenheid is het geschil in een zeer korte tijd tot een positief einde gekomen.

  Hierbij handelde ze altijd in het belang van mijn zoon en mij. Rosanne is zeer prettig in omgang, een vleugje humor, begrijpelijke taal, zeer doortastend en vakkundig bijgestaan. Duidelijk en goed geïnformeerd over de ontwikkelingen en verwachtingen in het proces. Ook heldere afspraken in de kosten. Zij houdt zich aan afspraken en reageert snel op vragen. Door haar inzicht en doortastendheid is het geschil in mijn voordeel beslecht. Ik zal mw. Dijkstra zeker aanbevelen bij vrienden en kennissen.

  Mijn zoon en ik zijn heel dankbaar dat zij mijn zaak behartigd heeft. Ook het contact met het kantoor als zeer prettig ervaren. Duidelijkheid en betrouwbaar.’

  dhr. F. Stichelbout

Sectievoorzitter: Rosanne Dijkstra

Specialisten

Contactformulier Personen- en familierecht

Rechtsgebieden

Vanuit een jarenlange ervaring en knowhow hebben wij een dienstenpakket samengesteld waarbij wij u als ondernemer vanuit diverse specialismen kunnen bedienen. Wij zijn doelgericht, verrassend en werken persoonlijk betrokken op onderstaande rechtsgebieden:

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.