ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus:

wat betekent dit voor jouw onderneming?

Bel tijdens ons GRATIS telefonisch spreekuur:

Tussen 9 en 10: voor vragen over ondernemingsrecht
Tussen 10 en 11: voor vragen over arbeidsrecht

036 5346220

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

Bel tijdens ons GRATIS telefonisch spreekuur: Tussen 9 en 10: voor vragen over ondernemingsrecht Tussen 10 en 11: voor vragen over arbeidsrecht

036 5346220

Simon Booij

Simon als advocaat:

Simon is sinds 2015 werkzaam bij Okkerse & Schop Advocaten.  Sinds 2016 is hij advocaat bij de secties arbeidsrecht en aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Tijdens zijn studie schreef hij over de arbeidsrechtelijke gevolgen van de Wet Bestuur en Toezicht voor bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en deed ervaring op bij twee (middel) grote advocatenkantoren.

“Bij Okkerse & Schop Advocaten krijg je vanaf de eerste dag verantwoordelijkheden en interessante zaken. Uiteraard sta je er niet alleen voor, onze ervaren kantoorgenoten zorgen dat je direct deel uitmaakt van het team.”

Naast het adviseren en procederen is Simon ook regelmatig spreker bij onderwijsinstellingen of maatschappelijke instanties.

Simon privé:

In zijn vrije tijd houdt Simon van hardlopen, fotograferen en kijkt hij graag een goede film. Zijn grote passie is reizen.

Rechtsgebieden:

 Opleiding en nevenactiviteiten:

 • Handels- en ondernemingsrecht Universiteit Maastricht
 • Westminster University London
 • Bestuurslid Maastrichtse studievereniging
 • Vrijwilliger Rechtswinkel Eindhoven
 • Lid van de werkveldadvies commissie Hogeschool Windesheim
 • Regelmatige gast bij Juridische Zaken van Omroep Flevoland

Testimonials (deze titel niet verwijderen)

Kennis

 • NOW – uitleg naar aanleiding van persconferentie 17 maart

  Het coronavirus houdt heel Nederland in zijn greep en kent inmiddels ook vergaande economische gevolgen. Tijdens een speciale persconferentie heeft het kabinet op 17 maart 2020, als onderdeel van een groot noodpakket, verschillende maatregelen aangekondigd om werkgevers, werknemers en zzp’ers deze lastige en onzekere tijd door te helpen.

  Eerder berichtten wij hier al over enkele arbeidsrechtelijke kanten van de corona-crisis. De ontwikkelingen gaan hard. Die maken dat de eerdere berichtgeving over de werktijdverkorting inmiddels door een nieuwe realiteit zijn ingehaald.

  Gemiddeld werden er – voor de corona-crisis –  namelijk zo’n 200 werktijdverkortings-aanvragen per jaar ingediend. In de afgelopen paar dagen zijn dat er ruim 78.000 (!) geweest. Omdat de uitvoering van de regeling daardoor onwerkbaar werd, is besloten om de werktijdverkortingsregeling per direct in te trekken. Daar kan dus geen beroep meer op worden gedaan.

  Tegelijkertijd is een nieuwe regeling aangekondigd: de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (“NOW”). Deze regeling zorgt voor een financiële tegemoetkoming voor werkgevers en moet sneller uit te voeren zijn dan de werktijdverkortingsregeling.

  Een werkgever kan gebruikmaken van de regeling als hij een omzetverlies van ten minste 20% verwacht. Voor een periode van drie maanden kan dan een tegemoetkoming van de loonkosten worden aangevraagd bij het UWV. De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van het omzetverlies en is maximaal 90% van de loonsom. Gebruik van de regeling is op basis van twee voorwaarden:

  1. Werkgever moet het personeel 100% van het loon doorbetalen;
  2. Gedurende de periode dat de tegemoetkoming wordt ontvangen mag er geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen plaatsvinden.

  De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020 en is daarmee ruimer dan de werktijdverkortingsregeling (die ging uit van de dag van indiening). De periode voor tegemoetkoming is drie maanden en kan éénmaal worden verlengd.

  Heeft u al een aanvraag gedaan volgens de oude regeling, dan wordt die automatisch omgezet in een aanvraag op grond van de nieuwe regeling. Wel zal aanvullende informatie opgevraagd bij u worden opgevraagd, zodra de aanvragen in behandeling worden genomen.

  Het kabinet heeft voorts aangegeven dat het UWV op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80%) zal verstrekken. Achteraf wordt dan vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het UWV werken momenteel hard aan de (praktische) uitvoering van de regeling. Het is nog niet bekend wanneer de regeling feitelijk van start gaat en nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend. Zodra er meer bekend is, zullen we u nader berichten.

  Simon Booij

   

 • Nadere uitwerking NOW-regeling bekend

  In verband met de grote economische gevolgen van het coronavirus en de stormvloed aan aanvragen voor Werktijdverkorting (55.000 aanvragen voor bijna 800.000 werknemers!), heeft het kabinet op 17 maart 2020 besloten om de Werktijdverkortingsregeling per direct in te trekken en met een nieuwe regeling te komen. Als onderdeel van het noodpakket banen en economie is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) aangekondigd. Deze regeling heeft tot doel om werkgever via een subsidie te ondersteunen bij zware terugval in de omzet, zodat zoveel mogelijk werknemers in dienst kunnen blijven. Bij een omzetdaling van ten minste 20% ontvangt de werkgever naar rato van de omzetdaling een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90%.

  Tijdens een persconferentie op dinsdag 31 maart jl. heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten dat het UWV ernaar streeft om de regeling vanaf 6 april 2020 te kunnen uitvoeren. Dit zou betekenen dat werkgevers vanaf die datum een aanvraag kunnen indienen (de datum is nog onder voorbehoud dat de systemen van het UWV op dat moment klaar zijn voor de aanvragen. Verwacht wordt dat daar aanstaande vrijdag, 3 april, uitsluitsel over zal worden gegeven).

  Voor wie?

  De regeling voorziet in een subsidie voor de loonkosten van werknemers die in dienst zijn bij de werkgever en die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. De regeling geldt dus ook voor werknemers met een flexibel contract. Ook is de regeling van toepassing op werknemers waarvoor geen loondoorbetalingsverplichting geldt, zoals bij een nul-urencontract.

  Omzetdaling

  De werkgever die een beroep wil doen op de regeling moet aantonen dat er sprake is van een omzetdaling van ten minste 20%. De werkgever hoeft niet aan te tonen in welke mate de buitengewone omstandigheden (het coronavirus) bijdragen aan die omzetdaling. Het vaststellen van de omzetdaling zelf is dus voldoende.

  De omzetdaling van tenminste 20% moet zich voordoen over een driemaandsperiode waarvan de stardatum valt op de eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020. De omzet in deze periode wordt dan vergeleken met de omzet van januari t/m december 2019, gedeeld door vier (zodat er twee dezelfde perioden worden vergeleken).

  Daarbij is nog van belang:

  • groei van de onderneming of seizoen patronen (waardoor de vergelijking met een jaar eerder mogelijk scheef gaat) worden niet meegenomen en daarvoor is het niet mogelijk een correctie door te voeren;
  • alleen als de werkgever op 1 januari 2019 nog niet bestond, geldt een afwijkende regeling;
  • bij een concern wordt de omzetbepaling op concernniveau bepaald. Dat kan er dus toe leiden dat een van de groepsmaatschappijen wél een omzetdaling van ten minste 20% kent, maar uiteindelijk geen beroep op de subsidie kan worden gedaan, omdat er op concernniveau minder dan 20% omzetdaling is;
  • verkregen subsidies en andere bijdragen uit publieke middelen (bijvoorbeeld bij scholen en culturele instellingen) worden gelijkgesteld met omzet.

  Loonkosten

  Op basis van de regeling wordt dan een subsidie verkregen voor de loonkosten van werknemers die in dienst zijn bij de werkgever en verplicht verzekerd zijn voor werknemersverzekeringen. Die subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom over de driemaandsperiode maart 2020 tot en met mei 2020.

  Van belang is:

  • voor de loonsom wordt uitgegaan van het sociale verzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen;
  • er geldt een algemene opslag van 30% voor aanvullende lasten en kosten (die zo worden gecompenseerd). Gedacht kan worden aan werkgeverspremies, werknemersbijdragen pensioen en opbouw vakantiegeld;
  • als loon wordt maximaal twee keer het maximum dagloon per maand per individuele werknemer in aanmerking genomen. Dat betekent dat loon boven € 9.538,- per maand niet in aanmerking wordt genomen.

  Van de loonkosten wordt dan maximaal 90% gecompenseerd evenredig aan het omzetverlies. Dat betekent dat:

  • 100% omzetverlies leidt tot een tegemoetkoming van 90% van de loonsom;
  • 50% omzetverlies leidt tot een tegemoetkoming van 45% van de loonsom;
  • 25% omzetverlies leidt tot een tegemoetkoming van 22,5% van de loonsom.

  De aanvraag

  Aanvragen kunnen dus naar verwachting per 6 april 2020 worden gedaan. Die aanvraag kan nu al wel vast worden voorbereid. Werkgevers zullen bij de aanvraag namelijk:

  1. moeten vaststellen wat de verwachte omzet in de drie maanden van de gekozen meetperiode is. Deze moeten vervolgens worden vergeleken met de totale omzet in 2019, gedeeld door vier. Daarmee zien beide cijfers op de omzet over een periode van drie maanden;
  2. het omzetverlies op basis van de onder 1 genoemde cijfers in procenten moeten vaststellen.

  Als de werkgever verwacht dat het effect pas met vertraging in de omzetcijfers zichtbaar zal zijn, dan kan de werkgever aangeven dat hij een meetperiode voor de omzetvergelijking één of twee maanden later wil laten aanvangen. De loonsom blijft wel die van de maanden maart, april en mei 2020.

  De aanvraag gaat op loonheffingsnummer. Heeft de werkgever meerdere loonheffingsnummers, maar wil hij voor de volledige loonsom in aanmerking komen voor de subsidie? Dat moet hij per loonheffingsnummer een aparte aanvraag indienen. Voor al die aanvragen kan de werkgever wel de totale omzetdaling gebruiken.

  Na de aanvraag

  Het UWV heeft een beslistermijn van 13 weken na ontvangst van een volledige aanvraag. Er zal echter – zo geeft het UWV aan – naar worden gestreefd dat betaling plaatsvindt binnen 2 tot 4 weken.

  Als op de aanvraag positief wordt beslist, zal het UWV een voorschot van 80% verlenen. Betaling zal geschieden in drie termijnen, waarbij het dus de bedoeling is dat de eerste termijn binnen 2 tot 4 weken na aanvraag wordt betaald.

  Goed om rekening mee te houden is dat er achteraf nog een toetsing plaatsvindt: binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, moet de werkgever de (definitieve) vaststelling aanvragen. Mogelijk is dan een accountantsverklaring vereist. De definitieve vaststelling kan leiden tot een nabetaling of terugvordering.

  Voorwaarden van de regeling

  De minister heeft op 31 maart 2020 nogmaals benadrukt dat de regeling twee belangrijke voorwaarden kent. Die voorwaarden worden ook gesanctioneerd. De voorwaarden zijn:

  1. de werkgever committeert zich vooraf dat er gedurende de periode dat de subsidie wordt ontvangen, geen werknemers op grond van bedrijfseconomische redenen worden ontslagen. Het gaat dan om de periode 18 maart tot en met 31 mei 2020. Is daar toch sprake van in die periode, dan wordt een correctie toegepast: het loon van de werknemer voor wie ontslag wordt aangevraagd wordt vermeerderd met 50% en vervolgens in mindering gebracht op de totale loonsom;
  2. ook wordt van de werkgever verwacht dat hij het loon van de werknemers blijft doorbetalen gedurende de periode dat subsidie wordt ontvangen.

  De regeling is – volgens het kabinet – zo opgezet dat relatief gemakkelijk en snel een subsidie kan worden aangevraagd. Komt u er niet uit of heeft u vragen over de regeling? Bel gerust met de arbeidsrechtspecialisten van Okkerse & Schop.

  Simon Booij – sectie arbeidsrecht

   

 • Compensatieregeling Transitievergoeding van start per 1 april 2020

  Een medewerker die ziek is, heeft op grond van de wet recht op doorbetaling van zijn loon gedurende 104 weken van ziekte. Tijdens die periode geldt ook een opzegverbod: de werknemer kan tijdens die periode van 104 weken niet worden ontslagen (behoudens uitzonderingen). Na 104 weken ziekte vervalt dat opzegverbod en kan een werkgever afscheid nemen van een arbeidsongeschikte werknemer, waarvan wordt verwacht dat hij of zij niet op korte termijn weer volledig zal kunnen gaan werken. Gaat de werkgever over tot zo’n ontslag, dan heeft de werknemer recht op een transitievergoeding.

  Om die kosten (van een transitievergoeding) uit te sparen kozen sommige werkgevers ervoor het dienstverband met een arbeidsongeschikte werknemer na 2 jaar te laten doorlopen, waardoor een ‘slapend dienstverband’ ontstond. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vond dit niet netjes, maar had ook begrip dat een werkgever die eerst het loon twee jaar had doorbetaald niet ook nog eens met de kosten van een transitievergoeding wil worden geconfronteerd. Om zowel slapende dienstverbanden terug te dringen en ook te voorkomen dat werkgevers voor dubbele kosten komen te staan, heeft de wetgever in 2018 besloten om werkgevers te compenseren. Op grond van de Compensatieregeling Transitievergoeding bij lange arbeidsongeschiktheid (Compensatieregeling Transitievergoeding) kunnen werkgevers die het dienstverband van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer hebben beëindigd, de betaalde transitievergoeding gecompenseerd krijgen.

  Deze regeling, die terugwerkende kracht heeft tot 1 juli 2015, gaat aanstaande woensdag 1 april 2020, van start om 07.00 uur.

  De coronacrisis

  De website van het UWV vermeldt dat de coronacrisis geen invloed zal hebben op de aanvraag voor compensatie van de transitievergoeding. De aanvraagtermijn die wordt gehanteerd is ruim en  het UWV doet er alles aan om de aanvraag zo snel mogelijk te beoordelen. Wel heeft minister Koolmees eerder aangegeven dat er naar schatting alleen al 63.000 ‘oude gevallen’ (transitievergoedingen die zijn betaald tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020) een beroep zullen doen op de regeling. Dat is iets minder dan de 78.000 aanvragen voor werktijdverkorting, die op korte termijn zullen worden omgezet naar een aanvraag op grond van de NOW-regeling. Die laatste regeling wordt vooralsnog ook door het UWV uitgevoerd. De verwachting is dus dat het wel even kan duren voordat u een beslissing krijgt op uw aanvraag. De aanvraag kent geen spoedprocedure, ook niet indien een werkgever vanwege de coronacrisis in financiële moeilijkheden zit. Een beroep op grond van de NOW-regeling kan dan mogelijk wel uitkomst bieden.

  Goed om te weten

  • Heeft u op of sinds 1 juli 2015 afscheid genomen van een werknemer omdat hij of zij twee jaar arbeidsongeschikt was én is er in het kader van dat afscheid een transitievergoeding betaald, dan is er de mogelijkheid van compensatie.
  • Compensatie kan worden aangevraagd als de transitievergoeding is betaald in verband met het beëindigen van het dienstverband vanwege langdurige (meer dan 104 weken) arbeidsongeschiktheid.
  • Beëindiging kan zijn geschied door opzegging (via het UWV), ontbinding (via de kantonrechter) of met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst).
  • De aanvraag kan pas worden ingediend als de volledige transitievergoeding is betaald.
  • De vergoeding is wel gemaximeerd:
   1. De compensatie is niet hoger dat de wettelijke transitievergoeding die na 104 weken arbeidsongeschiktheid zou moeten worden betaald.

  Dit betekent dat de periode dat een dienstverband na die 104 weken slapend is gehouden niet wordt vergoed.

  Ook als er door het UWV een loonsanctie wordt opgelegd, in de vorm van een langere loondoorbetalingsperiode, wordt die periode niet vergoed.

  • Is het dienstverband geëindigd en de transitievergoeding volledig betaald? Dan heeft u zes maanden de tijd (vanaf de betaling van de transitievergoeding) om de aanvraag bij het UWV in te dienen.
  • Is het dienstverband geëindigd en de transitievergoeding betaald vóór 1 april 2020, dan heeft u tot 1 oktober 2020 om de aanvraag in te dienen.
  • In principe dient het UWV uiterlijk binnen 8 weken op de aanvraag te beslissen. Voor oudere gevallen geldt een langere beslistermijn. Oudere gevallen zijn:
   • De arbeidsovereenkomst is vóór 1 april 2020 beëindigd en de transitievergoeding is ook voor die datum betaald. Dan heeft het UWV zes maanden de tijd om een beslissing te nemen.
   • De arbeidsovereenkomst is na 1 april 2020 beëindigd en de transitievergoeding is ook na die datum betaald, maar de 104 weken arbeidsongeschiktheid waren vóór 1 april 2020 geëindigd (er was sprake van een slapend dienstverband), dan geldt ook een beslistermijn van 6 maanden.

  De aanvraag

  Vanaf 1 april 2020 om 07.00 uur is het mogelijk om een aanvraag te doen. Voor de beoordeling van de aanvraag voor compensatie moet een aanvraagformulier worden ingevuld en dienen verschillende documenten meegestuurd te worden. De vragen die het UWV beantwoord wil zien:

  • Is er een arbeidsovereenkomst geweest?
  • Wat was de duur van de arbeidsovereenkomst?
  • Is de werknemer ziek uit dienst gegaan?
  • Op welke datum is de 104 weken ziekte bereikt?
  • Is er een transitievergoeding betaald?
  • Hoe is de transitievergoeding berekend? (let op! Het UWV gaat dus uit van de transitievergoeding direct na 2 jaar ziekte)

  Heeft u vragen over de regeling of hulp nodig bij het aanvragen van de compensatie? De arbeidsrechtspecialisten van Okkerse & Schop Advocaten staan voor u klaar!

  Handige checklist? Download gratis onze Checklist Compensatie Transitievergoeding.

  Simon Booij

 • Aanvraag NOW vanaf vandaag mogelijk

  Na de aankondiging op 17 maart 2020 en de verdere uitwerking die op 31 maart 2020 werd gepresenteerd, is het vanaf vandaag (maandag 6 april 09.00 uur) mogelijk voor werkgevers om bij het UWV een aanvraag voor de NOW-regeling in te dienen.

  Werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van ten minste 20%, kunnen via de website van het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid vergoedt tot maximaal 90% van de loonkosten en werkgevers krijgen – bij goedkeuring van de aanvraag een voorschot van 80% van de totale subsidie. Het UWV streeft erna om binnen 4 weken na het indienen van een volledige aanvraag, een eerste gedeelte van de tegemoetkoming uit te betalen.

  Eerder schreven wij al uitgebreid over de regeling, het artikel vindt u hier terug.

  Goed om te weten:

  1. Periode – Van 6 april tot en met 31 mei 2020 kunt u een aanvraag doen voor een tegemoetkoming;
  2. Tegemoetkoming – de tegemoetkoming ziet op de loonkosten van 1 maart tot en met 31 mei 2020;
  3. De aanvraag – voor de aanvraag gaat u naar https://now.uwv.nl en heeft u nodig:
   1. Uw bedrijfsgegevens
   2. Als u al werktijdverkorting had aangevraagd, het zaaknummer
   3. Het loonheffingennummer
   4. De drie maanden waarover u ten minste 20% omzetverlies verwacht (mrt-mei, april-juni, mei-juli)
   5. Het berekende percentage aan verwachte omzetverlies (zie voor rekeninghulp: https://www.rekenhulpomzetverlies.nl/)
   6. Uw rekeningnummer en tenaamstelling (dit moet het rekeningnummer zijn dat bij Belastingdienst bekend is om teveel betaalde loonheffingen aan u terug te betalen);
   7. Een kopie (scan of schermafbeelding) van bankafschrift (rekeningnummer en naam moeten goed zichtbaar zijn)
  4. Uitbetaling – 80% van de tegemoetkoming wordt als voorschot uitbetaald. Het voorschot wordt in drie termijnen (drie maanden) uitbetaald.
  5. Nacalculatie – Achteraf wordt de definitieve omzetdaling berekend. Gekeken wordt naar het daadwerkelijke omzetverlies over de gekozen drie maanden en de gemiddelde loonsom over maart, april en mei 2020.

  De regering heeft getracht een regeling op te tuigen die snel uitvoerbaar is en voor werkgevers eenvoudig is aan te vragen. Toch komt er nog veel kijken rondom een aanvraag van de NOW-regeling. Zo wordt van u verwacht dat u tijdens het gebruik van de regeling géén ontslagvergunning aanvraagt op bedrijfseconomische gronden. Daarnaast is op de gehele procedure (van aanvraag tot nacalculatie) het bestuursrecht van toepassing, waardoor de mogelijkheid van bezwaar en beroep ontstaat. De specialisten van Okkerse & Schop staan klaar voor al uw vragen!

  Simon Booij

   

   

delen via:

Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.