ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Michelle Makkinje

Michelle als advocaat:

Michelle heeft haar bachelor rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht behaald, en zowel haar master ondernemingsrecht als haar master financieel recht aan de Universiteit Leiden. Haar masterscriptie ondernemingsrecht schreef zij over de one-tier board en two-tier board, twee verschillende vormen van bestuur, bij de stichting en de vereniging. Haar masterscriptie financieel recht ging over PSD2, en de mogelijkheden die PSD2 biedt voor betaaldienstverleners in Nederland.

Michelle is sinds 2018 advocaat bij Okkerse & Schop advocaten en maakt deel uit van de secties Ondernemingsrecht, Insolventierecht en Algemene verbintenissenrecht.

“Het mooie aan rechten vind ik dat je het overal en in alles tegenkomt, maar dat je er bijna nooit bij stilstaat (totdat het misgaat).  Tijdens mijn studie rechten werd mijn voorliefde voor de juridische wereld alleen maar groter en in de advocatuur kan ik dan ook mijn hart ophalen. Ik heb gekozen voor de advocatuur vanwege het dynamische en uitdagende karakter, geen dag is hetzelfde en elk dossier en elke casus is weer een puzzel die je uitdaagt.”

“Het uitdagende aan het vak is dat iedere dag anders is, de adviezen of processtukken die ik schrijf verschillen enorm van elkaar want elke zaak dan wel van een natuurlijk persoon of van een onderneming is uniek. Het geeft een goed gevoel als je met een enkel briefje een goed resultaat voor je cliënt kan behalen. Daarnaast ben ik betrokken bij de insolventiepraktijk, een enorm dynamische praktijk. Als ons kantoor tot curator wordt benoemd moeten we vaak nog dezelfde dag langs bij deze onderneming, daarnaast spelen er vaak praktische zaken in een faillissement waarvoor zo spoedig mogelijk een praktische oplossing gevonden dient te worden.”

Michelle privé:

“In mijn vrije tijd ga ik er graag op uit om nieuwe dingen te zien en te ontdekken. Zo ga ik graag op mijn vrije zaterdagen op pad naar musea zoals het Scheepvaartmuseum of het Openlucht museum in Arnhem en ga ik in mijn vakanties graag op reis naar bestemming binnen en buiten Europa, waar ik mooie plaatjes hoop te kunnen schieten.  Daarnaast speel ik  viool en lees ik graag boeken, het liefst met een geschiedenisthema. Verder probeer ik een beetje in vorm te blijven door een rondje hard te lopen of wat tijd te spenderen in de sportschool.”

Werkveld:

Michelle adviseert in ondernemingsrecht en insolventie zaken, en is gesprekspartner voor MKB ondernemers met en zonder schuldensituatie. Zij schrijft adviezen op het gebied van ondernemingsrecht en verbintenissenrecht, en voert -indien nodig- procedures.

Rechtsgebieden:

Opleiding en nevenactiviteiten:

 • Bachelor Nederlands recht (togatraject) aan de Universiteit Utrecht.
 • Master Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden
 • Master Financieel recht
 • Vrijwilliger bij de rechtswinkel Nieuwegein en de rechtswinkel Huizen.

Testimonials (deze titel niet verwijderen)

Kennis

 • Een nieuwe WHOA-uitspraak gepubliceerd: voornemen tot benoeming observator!

  Kortgeleden, 11 mei 2021, is een nieuwe uitspraak over de Wet homologatie onderhands akkoord (hierna: WHOA)  gepubliceerd. Het betreft een uitspraak van 4 maart 2021 dus we hebben even op de publicatie moeten wachten, maar met deze uitspraak krijgt men weer wat meer inzicht in de praktische uitvoering van een WHOA-traject.

  Feiten

  Op 21 januari 2021 heeft de rechtbank op verzoek van de ondernemer een afkoelingsperiode gelast (ECLI:NL:RBGEL:2021:363). De rechtbank heeft de ondernemer vervolgens de opdracht gegeven de rechtbank binnen twee maanden nader te informeren.  Daarbij diende duidelijk te zijn welke acties de ondernemer heeft genomen om tot een akkoord te komen, of voldaan is aan vereisten die de wet stelt aan het akkoord en wanneer het akkoord aan de schuldeisers zal worden voorgelegd.

  Vervolgens heeft de ondernemer op 23 februari 2021 nadere informatie aan de rechtbank overgelegd. Uit deze informatie blijkt dat een bedrag ter hoogte van € 75.000,– ter beschikking komt voor het akkoord dat aan de schuldeisers zal worden voorgelegd. Daarnaast is informatie over de waarde van de activa van de ondernemer per ultimo 2020 verstrekt.

  Rechtbank

  De rechtbank merkt allereerst op dat artikel 379 van de Faillissementswet (hierna: Fw) de mogelijkheid biedt ambtshalve voorzieningen te treffen om de belangen van de schuldeisers te waarborgen. Eén van die voorzieningen kan de aanstelling van een observator op grond van artikel 380 Fw zijn. Daarna overweegt de rechtbank dat de belangen van schuldeisers gebaat zijn bij volledige en transparante informatie over de financiële gevolgen van het akkoord. De rechtbank stelt dat het uitgangspunt is dat het akkoord daarom alle informatie moet bevatten die schuldeisers nodig hebben om zich een geïnformeerd oordeel over het akkoord te kunnen vormen.

  De rechtbank oordeelt dat onder de gegeven omstandigheden de voorlopige informatie die door de ondernemer aan de rechtbank is verstrekt onvoldoende lijkt. Volgens de rechtbank is het in dit geval de vraag of schuldeisers op basis van de beperkte informatie die zij hebben én bij de bieding van het akkoord lijken te zullen gaan ontvangen, zich voldoende een oordeel kunnen vormen over het aanbod. De rechtbank dient daarnaast in het kader van een homologatie ook te toetsen of aan de informatieverplichting is voldaan. Naar het oordeel van de rechtbank is de informatie onvoldoende om de toets te kunnen uitvoeren. De rechtbank acht het daarom nodig een observator aan te stellen.

  De rechtbank komt vervolgens met een zestal onderwerpen c.q. vragen die door de observator moeten worden onderzocht zodat de schuldeisers zich (alsnog) een goed oordeel kunnen vormen over het akkoord. De rechtbank geeft daarbij een lijstje met een drietal namen van personen waarvan één van de personen tot observator aangesteld zal worden. De rechtbank geeft de ondernemer nog de mogelijkheid zich uiterlijk 10 maart 2021 uit te laten over de persoon van de te benoemen observator.

  Uiteindelijk heeft de WHOA voor deze ondernemer helaas geen uitkomst geboden en is het faillissement van de onderneming op 9 april 2021 alsnog uitgesproken. Opvallend is dat daarbij één van de beoogde observators is benoemd tot curator.

  Heeft u vragen over de WHOA? Neem dan contact op met onze insolventiesectie. Wij beantwoorden uw vragen graag.

  Michelle Makkinje, advocaat en curator.

 • Follow-up: Help mijn vakantie dreigt niet door te gaan vanwege de coronacrisis!

  Sinds deze week is het weer mogelijk om naar landen binnen Europa af te reizen. Een belangrijke voorwaarde is dat voor het land van bestemming een zogenaamd geel reisadvies is afgegeven. Er kan dus nog niet naar alle landen worden afgereisd. Wat als je de geplande reis door coronaperikelen toch niet kunt maken?

  Op 23 april jl. verscheen er een artikel van ondergetekende waarin er ingegaan  werd op de gevolgen voor uw geboekte vakantie die mogelijk in het water dreigt te vallen vanwege de door de overheid getroffen maatregelen. In dit artikel werd uitgelegd dat de meeste reisorganisaties en vliegmaatschappijen een voucher verstrekken als de vakantie, reis of vlucht geannuleerd is.

  De toezichthouder Autoriteit Consument & Markt heeft ondertussen uitgangspunten opgesteld voor de reisvouchers die door reisaanbieders uitgegeven worden vanwege een annulering door de corona-crisis. De volgende uitgangspunten heeft de ACM opgesteld:

  1. Er blijft een wettelijk recht op geld terug bij annulering door de reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij.
  2. De voucher moet een volwaardige vervanging zijn, zoals voor een vergelijkbare reis op een ander tijdstip.
  3. De voucher moet een redelijke geldigheidsduur hebben, bijv. 12 maanden.
  4. Het restbedrag van de voucher dat niet door de reiziger wordt gebruikt, moet binnen een redelijke termijn door de reisaanbieder terugbetaald worden.
  5. De voucher vergoedt ook alle eerder betaalde extra kosten (zoals reserverings- en administratiekosten).
  6. Ook voor een aanbetaling ontvang je een voucher, je hoeft het restantbedrag niet te voldoen.

  De ACM controleert regelmatig of de verstrekte reisvouchers voldoen aan de bovengenoemde uitgangspunten.

  De recreatievoucher van Hiswarecon  

  In het vorige artikel werd uiteengezet dat bij annulering de meeste vakantieparken een zogeheten recreatievoucher verstrekken die later ingezet kan worden en een jaar geldig is. Deze recreatievouchers worden nog tot 1 juli 2020 door de verschillende campings en vakantieparken uitgegeven omdat tot deze datum verschillende beperkingen gelden voor de campings en vakantieparken. Helaas wordt de recreatievoucher nog steeds niet gedekt door een garantiefonds. Als bijvoorbeeld de camping of het vakantiepark failliet gaan,  is niet zeker dat de (aan)betaling van de vakantie teruggekregen zal worden.

  De coronavoucher van de aangeslotenen bij ANVR    

  Veel reisorganisaties die pakketreizen aanbieden, zoals bijvoorbeeld een reis- en verblijfpakket naar Italië, zijn aangesloten bij de brancheorganisatie Algemeen Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR). Vanaf 16 maart 2020 verzoeken reisorganisaties die bij de ANVR aangesloten zijn aan reizigers de vanwege de coronamaatregelen geannuleerde reis om te boeken of de zogeheten ‘coronavoucher’ te accepteren. Zoals reeds in het vorige artikel werd aangestipt, behoudt de reiziger het recht op geld terug, ook nadat de voucher is geaccepteerd.

  Een groot verschil met de recreatievoucher van Hiswarecon is dat de coronavoucher wel wordt gedekt door een garantiefonds. De Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) heeft in maart al besloten tot 1 juni garant te staan voor de coronavouchers. SGR verschaft een garantie waardoor reizigers niet met een waardeloze voucher komen te zitten als een reisorganisatie failliet gaat. Het kabinet heeft op 29 mei 2020 bekend gemaakt dat zij een leningsfaciliteit van 150 miljoen euro beschikbaar stellen zodat SGR ook na 1 juni 2020 de garantie voor coronavouchers kan blijven afgeven.

  De luchtvaartvoucher  

  Zoals reeds in het vorige artikel aangegeven verstrekken ook luchtvaartmaatschappijen een voucher voor  geannuleerde vluchten. In het vorige artikel werd aangegeven dat dit in strijd is met de Europese regels maar dat minister Van Nieuwenhuizen een oogje dichtknijpt. De Europese Commissie was niet blij met de aanpak van de minister van Infrastructuur en Waterstaat en meende dat de luchtvaartvouchers aantrekkelijker gemaakt moesten worden, bijvoorbeeld door middel van een garantie tegen faillissement, zodat de voucherpraktijk niet tegen de Europese regels indruist.

  Minister Van Nieuwenhuizen heeft echter op 27 april jl. laten weten dat Nederland niet garant wil staan voor de vouchers zoals Denemarken heeft gedaan. De luchtvaartvoucher is derhalve niet gedekt tegen een eventueel faillissement van een luchtvaartmaatschappij. Zoals eerder aangegeven blijft een reiziger het recht behouden op teruggave van zijn geld. Als reiziger hoef je een luchtvaartvoucher niet te accepteren en kan het betaalde bedrag teruggevraagd worden. De minister heeft op 14 mei jl. laten weten dat zij zal ingrijpen als luchtvaartmaatschappijen weigeren reizigers hun geld terug te betalen bij een geannuleerde vlucht.

  Naar aanleiding van dit bericht heeft in ieder geval KLM zijn voucherregeling aangepast. De waarde van de luchtvaartvoucher die door KLM wordt verstrekt, wordt met 15 % verhoogd als de voucher gebruikt wordt voor een nieuwe boeking. Daarnaast krijgt de reiziger zijn geld terug als hij hierom vraagt.

  Heeft u vragen over de aan u verstrekte voucher of geboekte vlucht of reis? De  specialisten van Okkerse & Schop Advocaten beantwoorden uw vragen graag!

  Michelle Makkinje

 • Help, mijn vakantie dreigt niet door te gaan vanwege de coronacrisis!

  De meivakantie en de zomervakantie zijn in aantocht. Voor de meivakantie heeft u een huisje geboekt op een leuk vakantiepark op de Veluwe en voor de zomervakantie heeft u een reis met verblijf geboekt naar Italië. De vakanties waar u zich zo op verheugd heeft, dreigen in het water te vallen vanwege de maatregelen die genomen zijn ter bestrijding van het coronavirus. Maar wat betekent dit concreet voor u en wat kunt u (nog) doen? Ik vertelde hier afgelopen vrijdag 10 april al kort over bij Omroep Flevoland. Ik zal er in dit artikel verder op ingaan.

  Het huisje op de hei tijdens de meivakantie

  De meeste vakantieparken zijn gewoon open. Er zijn  echter ook een aantal vakantieparken gesloten omdat de veiligheidsregio waarin het vakantiepark gelegen is, gesloten is. Wanneer het park gesloten is, zal de boeking door het vakantiepark geannuleerd worden. Als de boeking geannuleerd wordt door het vakantiepark heeft u het recht om uw geld terug te krijgen. De meeste vakantieparken bieden echter een zogeheten recreatievoucher aan, die dan later ingezet kan worden. De voucher is een jaar geldig. Indien u de recreatievoucher accepteert maar de voucher niet gebruikt,  heeft u in beginsel alsnog recht op terugbetaling van de reissom. Er is echter geen garantiefonds betrokken bij de recreatievoucher. Wanneer het vakantiepark failliet gaat, zal u met lege handen komen te staan omdat er geen uitbetaling door een garantiefonds zal plaatsvinden. De recreatievoucher hoeft u echter niet te accepteren. U kunt er ook voor kiezen om uw geld terug te vragen. Zie ook de algemene voorwaarden van de recreatievoucher.

  Stel het vakantiepark is gewoon open en de boeking is niet geannuleerd. U kunt dan in principe gewoon van uw vakantie genieten. De faciliteiten van het park zoals het restaurant, het zwembad en de bowlingbaan zijn echter tot en met in ieder geval 19 mei 2020 gesloten. De meeste vakantiegasten komen speciaal voor deze faciliteiten. In principe kan er niet zomaar kosteloos geannuleerd worden, de boeking kan immers doorgang vinden. De meeste vakantieparken gaan echter soepel om met het omboeken of annuleren van de geboekte vakantie voor de meivakantie. Bij een annulering verstrekken de meeste vakantieparken wederom een recreatievoucher en gaan niet over tot terugbetaling van de reeds betaalde reissom.

  Er zou verder beargumenteerd kunnen worden dat het vakantiepark de overeenkomst niet kan uitvoeren zoals verwacht omdat de faciliteiten gesloten zijn. Er is dan sprake van een tekortkoming van het vakantiepark. De  overeenkomst zou dan voor het geboekte verblijf ontbonden kunnen worden. Bij een rechtsgeldige ontbinding ontstaat er een terugbetalingsverplichting voor het vakantiepark. Het vakantiepark voert waarschijnlijk aan dat er sprake is van een overmachtssituatie, maar het tekortschieten hoeft niet aan het vakantiepark  te wijten te zijn; dus ook bij overmachtssituaties kan de overeenkomst worden ontbonden.

  Let op: het bovengenoemde geldt voor vakantiewoningen in Nederland. Voor vakantiewoningen in het buitenland geldt mogelijk het recht van het land waar de vakantiewoning gevestigd is. Het is goed om de algemene voorwaarden van de overeenkomst voor de geboekte woning te checken.

  De zomervakantie naar Italië  

  Wanneer u een reis én verblijf naar bijvoorbeeld het Comomeer (Noord-Italië) heeft geboekt, heeft u een zogeheten pakketreis geboekt. Een pakketreis is een reis waarin twee verschillende diensten aangeboden worden, zoals reis en verblijf. Voor Noord-Italië geldt momenteel code rood. Naar grote waarschijnlijkheid zal de vakantie door de reisorganisatie vanwege deze onvermijdbare en buitengewone omstandigheid (code rood) geannuleerd worden. U heeft dan wederom recht op terugbetaling van de reissom. Reisorganisaties verstrekken voor geannuleerde pakketreizen echter de zogeheten coronavoucher, omdat de reisorganisaties niet het geld in huis hebben om alle geannuleerde vakanties terug te betalen. Deze voucher is ook een jaar geldig. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) en het Ministerie van Economische Zaken staat achter het gebruik van de voucher. De reiziger heeft echter na 6 maanden van het verstrekken van de voucher het recht om alsnog het geld van de betaalde vakantie terug te vragen. De reisorganisatie dient het geld dan binnen 6 maanden uit te betalen. Een groot verschil met de recreatievoucher is dat de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) garant staat voor de coronavoucher. Dit betekent dat als de reisorganisatie failliet gaat, de SGR over zal gaan tot uitkering van de reissom.

  Uiteraard kan de coronavoucher geweigerd worden en kan er verzocht worden om terugbetaling van de reissom. De reisorganisatie zal dan echter een beroep doen op de redelijkheid en billijkheid.  Er zal dan mogelijk een procedure gestart moeten worden om de reisorganisatie over te laten gaan tot terugbetaling van de reissom.

  Stel uw reisorganisatie heeft uw geboekte vakantie naar Toscane nog niet geannuleerd, maar u wilt uw reis graag annuleren.  Dit is mogelijk wanneer er sprake is van een onvermijdbare en buitengewone omstandigheid (bijv. code rood voor het land, of een lockdown vanwege het coronavirus). Als er sprake is van een onvermijdbare en buitengewone omstandigheid kan er in principe kosteloos geannuleerd worden en zal de betaalde reissom terugbetaald moeten worden. Mogelijk zal er dan wederom een coronavoucher verstrekt worden. Wanneer de reisorganisatie echter de reis kan uitvoeren omdat er (weer) gewoon gevlogen wordt op Toscane en het hotel open is,  dan kan de reisorganisatie de vakantie gewoon uitvoeren en zal er naar grote waarschijnlijkheid niet zomaar kosteloos geannuleerd mogen worden. Het is raadzaam om af te wachten of de reisorganisatie de vakantie annuleert en anders in overleg te gaan met de reisorganisatie.

  De losse vlucht

  Tot slot nog de losse vlucht. Veel Nederlanders boeken de vlucht en het hotel apart. Veel vluchten zijn vanwege de coronacrisis geannuleerd. Als de vlucht geannuleerd is, moet de luchtvaartmaatschappij een alternatieve vlucht aanbieden of de vliegtickets terugbetalen. Luchtvaartmaatschappijen verstrekken nu echter ook vouchers. Dit is eigenlijk in strijd met de Europese regels maar de minister voor Infrastructuur en Waterstaat knijpt momenteel even een oogje dichtknijpt tot 1 juli 2020. Er gelden echter wel voorwaarden voor de luchtvaartmaatschappijen. De vouchers mogen maximaal 12 maanden geldig zijn en de vouchers moeten alsnog uitbetaald worden als ze niet gebruikt worden. Het initiatief om over te gaan tot uitbetaling moet bij de luchtvaartmaatschappij liggen. Helaas is er ook geen garantiefonds betrokken bij de vouchers van de luchtvaartmaatschappijen. Wanneer de luchtvaartmaatschappij failliet gaat, zal u met lege handen komen te staan omdat er geen uitbetaling van de voucher door een garantiefonds zal plaatsvinden. Ook deze voucher hoeft u niet te accepteren, er zijn hierover al een aantal zaken gestart tegen luchtvaartmaatschappijen zoals Transavia, KLM en TUI.

  Overigens dient opgemerkt te worden dat de Europese Commissie niet blij is met de aanpak van de minister voor Infrastructuur en Waterstaat en dat de Commissie voornemens is om actie te ondernemen tegen het beleid dat in strijd is met de Europese regels. De Eurocommissaris Valean meent dat de tickets terugbetaald moeten worden als de passagier hiervoor kiest. Of de voucher moet aantrekkelijker gemaakt worden door middel van bijvoorbeeld een garantie tegen faillissement van een luchtvaartmaatschappij, hiervoor heeft Denemarken bijvoorbeeld gekozen. De tijd zal moeten uitwijzen wat dit zal betekenen voor het verstrekken van de vouchers door de luchtvaartmaatschappijen.

  Zit u met zorgen over uw vakantie of heeft u vragen over een geboekte vlucht of reis? De specialisten van Okkerse & Schop Advocaten staan voor u klaar.

  Michelle Makkinje

 • Hoera de sportschool gaat weer open!

  Vanaf woensdag 1 juli aanstaande is het mogelijk om de coronakilo’s in de sportschool er af te sporten, dan mogen de sportscholen namelijk weer beperkt open. Aan de beperkte heropening zitten voor sportschoolhouders echter wel wat haken en ogen.

  Uitgangspunten

  NL Actief heeft voor de heropening van de sportscholen het protocol Verantwoord Sporten geschreven. In dit protocol zijn een drietal uitgangspunten opgenomen:

  • Social distancing: Sporters en trainers dienen zoveel mogelijk afstand tot elkaar te houden (1,5 meter). Er dient geen rechtstreeks fysiek contact tussen sporters en trainers van de sportschool plaats te vinden.
  • Ventilatie: Om de lucht te verversen, moet er continu goed worden geventileerd (geen recirculatie). In de ruimtes waar de ventilatie-eisen niet gehaald kunnen worden, kan in overeenstemming met het overheidsbeleid niet worden gesport.
  • Triage: Er dient voorafgaand aan het sporten een nauwkeurige gezondheidscheck plaats te vinden bij de sporters en trainers.

  Maatregelen

  Om de bovengenoemde uitgangspunten na te kunnen leven, gelden er verschillende maatregelen:

  1. Het beheersen van bezoekersstromen naar en binnen de fitnesscentra
   Ten aanzien van het beheersen van de bezoekersstromen gelden een tiental voorwaarden. Er dient bijvoorbeeld te allen tijde de 1,5 meter afstand in acht genomen te worden, ook op de parkeerplaats buiten. Fitnesscentra dienen daarnaast een logboek bij te houden van de aanwezigen in de sportschool. Deze loggegevens dienen ten minste 4 weken bewaard te worden zodat de GGD indien nodig contactonderzoek kan verrichten. Er gelden tijdsblokken voor de sporters. Ook geldt er een maximum aan sporters die in het fitnesscentrum aanwezig mogen zijn.
  1. Veiligheid en hygiëne in de fitnesscentra
   Voor het waarborgen van de veiligheid en hygiëne in de fitnesscentra gelden een zevental voorwaarden. Zoals bijvoorbeeld bij restaurants en winkels dient ook bij de sportschool een desinfecterende gel geplaatst te worden bij deuren en bij kranen. Daarnaast dient de sportschool net zoals in de winkel een looproute aan te geven en gelden er de ventilatievereisten.
  1. Veiligheid en hygiëne voor de medewerkers in de sportschool
   Ook hieromtrent geldt een zevental voorwaarden. Zo geldt de triage ook voor medewerkers. Receptiemedewerkers dienen achter een scherm plaats te nemen en er dient bij voorkeur een eigen privéruimte, toilet en omkleedruimte te zijn voor de medewerkers van de fitnesscentra.
  1. Veiligheid en hygiëne voor individuele sporters en wijze van trainen in de fitnesscentra en openbare ruimte
   Sporters dienen verplicht een handdoek mee te nemen. Ook de sporters hebben zich te houden aan de 1,5-meterregel. De veiligheid van de individuele sporter kan bijvoorbeeld gewaarborgd worden door een aparte tijd te reserveren voor 70-plussers.

  De verantwoordelijkheid voor het toezicht en de handhaving ligt voornamelijk bij de veiligheidsregio’s en de gemeenten. Fitnesscentra die onder de voorwaarden van het protocol opengaan dienen zich te melden bij NL Actief. Zie voor alle voorwaarden voor beperkte heropening het protocol van NL Actief: https://www.nlactief.nl/wp-content/uploads/2020/06/20-06-2020-NL-Actief-Protocol-Verantwoord-Sporten.pdf.

  Heeft u vragen over de voorwaarden in het protocol of andere corona-maatregelen? De specialisten van Okkerse & Schop Advocaten beantwoorden uw vragen graag!

  Michelle Makkinje

   

   

   

 • Mag een schuldeiser beslag leggen op de welverdiende bonus van een zorgmedewerker?

  Vorig jaar heeft het kabinet bekend gemaakt dat zorgmedewerkers een zorgbonus krijgen van € 1.000,-voor hun uitzonderlijke prestatie in het kader van corona. Ondanks dat de meeste zorgmedewerkers de zorgbonus tot op heden nog niet hebben ontvangen, is er al veel te doen geweest over deze zorgbonus.

  Want wat gebeurt er met de zorgbonus voor een medewerker op wiens loon beslag is gelegd omdat hij/zij schulden heeft? De werkgever betaalt dan niet direct aan de werknemer, maar moet een substantieel deel afdragen aan de schuldeisers. Verdwijnt de welverdiende zorgbonus dan direct naar de schuldeisers?

  Met andere woorden: is het voor schuldeisers mogelijk om beslag te leggen op de zorgbonus? De belastingdienst heeft reeds aangegeven dat die geen beslag zal leggen op de zorgbonus. Er wordt verschillend gedacht over de vraag of (loon)beslag gelegd kan worden op de zorgbonus. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft deze vraag samen met de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) aan de rechter voorgelegd.

  Procedure

  De KBvG heeft gebruik gemaakt van de zogenaamde deurwaarders renvooiprocedure. Een dergelijke procedure biedt deurwaarders de mogelijkheid om vragen over de tenuitvoerlegging van een vonnis aan de rechter voor te leggen. In deze procedure werden twee vragen gesteld:

  1. Maakt de beslaglegger misbruik van recht door beslag te leggen op de zorgbonus?
  2. Vloeit de zorgbonus rechtstreeks voort uit de arbeidsverhouding?

  Oordeel rechtbank

  Ten aanzien van de eerste vraag overweegt de rechtbank allereerst dat in de wet is opgenomen dat beslag gelegd kan worden op vorderingen die een schuldenaar op een derde heeft of nog zal krijgen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk loonbeslag te leggen omdat het uit te betalen loon een vordering van de werknemer op de werkgever is. De rechtbank overweegt dat in de wet evenwel ook is opgenomen dat bepaalde vorderingen niet voor beslag vatbaar zijn, deze vorderingen vallen onder het zogenaamde beslagverbod. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om beslag te leggen op kinderbijslag of op studiefinanciering. De rechtbank stelt vervolgens vast dat in de subsidieregeling waarin de zorgbonus is vastgelegd, geen beslagverbod is opgenomen. Er is wel een motie ingediend waarbij voorgesteld werd de zorgbonus vrij te stellen van loonbeslag, maar deze motie is op 17 november 2020 verworpen. De conclusie van de rechtbank over de eerste vraag is dat een deurwaarder geen misbruik van recht maakt door beslag te leggen op de zorgbonus. Beslag op de zorgbonus is volgens de rechtbank dan ook mogelijk.

  Met betrekking tot de tweede vraag stelt de rechtbank voorop dat de zorgbonus door de overheid wordt toegekend en uit de algemene middelen wordt betaald. De zorgbonus is niet door de werkgever verschuldigd aan een (zorg)medewerker. De werkgever fungeert eigenlijk alleen als doorgeefluik. De rechtbank oordeelt dan ook dat de zorgbonus geen vordering betreft die uit de arbeidsovereenkomst voortvloeit. Dit heeft tot gevolg dat de zorgbonus niet onder een eventueel eerder gelegd loonbeslag valt. Op de zorgbonus moet dus afzonderlijk beslag worden gelegd.

  Slotbeschouwing

  Ondanks dat de rechtbank oordeelt dat beslag op de zorgbonus mogelijk is, lijkt de rechtbank het niet wenselijk te achten dat op de zorgbonus beslag wordt gelegd. In haar slotbeschouwing acht de rechtbank het namelijk raadzaam dat een deurwaarder alvorens beslag op een zorgbonus te leggen, contact opneemt met een schuldeiser. Een schuldeiser wordt daardoor extra geprikkeld om goed te overwegen of beslag op de zorgbonus wel wenselijk is. Volgens de voorzieningenrechter zou het goed mogelijk zijn dat een schuldeiser afziet van beslag op de zorgbonus uit respect en waardering voor de zorg in deze bijzondere tijd.

  Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen? Neem dan contact op met één van onze advocaten.

  Michelle Makkinje
  Sectie insolventierecht en sectie schuldhulpverlening

 • WHOA: Met TOA een faillissement voorkomen!

  Op onze site hebben wij u meermaals geïnformeerd over de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Kort gezegd kan een ondernemer in zwaar weer aan de schuldeisers een akkoord aanbieden. Wanneer een (aantal) schuldeiser(s) niet instemt met het akkoord, kan het akkoord ter homologatie (goedkeuring) aan de rechter worden voor gelegd. Indien de rechter het akkoord homologeert zijn alle betrokken schuldeisers aan het akkoord gebonden. Vanaf 1 juni 2021 kan een ondernemer een beroep doen op het zogeheten Time-Out-Arrangement (TOA). De TOA betreft een kredietfaciliteit waarmee de overheid ondernemers tegemoet wil komen bij het gebruik maken van de mogelijkheden van de WHOA.

  TOA-krediet

  Het TOA-krediet kan door ondernemers gebruikt worden voor het weer financieel gezond maken van de onderneming en de activiteiten voort te zetten. De doelgroep van het TOA-krediet zijn de MKB-bedrijven die in de kern levensvatbaar zijn. Met het TOA-krediet worden bedrijven in staat gesteld om uitgaven en investeringen te doen ten behoeve van de (her)start van bedrijfsactiviteiten.

  Het TOA-krediet kan worden aangevraagd vanaf het moment dat een WHOA-traject wordt opgestart. Concreet houdt dit de deponering van de startverklaring bij de griffie van de rechtbank. Het krediet wordt echter pas worden verleend op het moment dat het WHOA-akkoord definitief tot stand is gekomen.

  De maximale hoogte van het TOA-krediet betreft € 100.000,–. Het TOA-krediet bestaat uit twee onderdelen. Werkkapitaal en (voor maximaal 30 procent van het krediet) achtergesteld vermogen. Daarnaast brengt een WHOA-traject een hoop kosten met zich mee. In het kader van het TOA-krediet kan de ondernemer achteraf verzoeken om een vergoeding voor deze kosten tot een maximumbedrag van € 35.000,–. Op deze wijze behoudt de ondernemer het werkkapitaal om zijn bedrijf (na totstandkoming van het akkoord) voort te zetten.

  Voorwaarden TOA

  Het TOA-krediet kan worden aangevraagd bij Qredits. Deze partij zal de aanvraag van het TOA-krediet beoordelen en kan het TOA-krediet verstrekken. Bij de aanvraag van een TOA-krediet, dienen de volgende stukken aan Qredits te worden verstrekt:

  • een startverklaring WHOA en een bevestiging dat de verklaring bij de rechtbank is gedeponeerd;
  • een herstructureringsplan. Hierin wordt beschreven op welke basis de herstructurering plaatsvindt en wordt de financiële haalbaarheid beschreven. Uit het plan moet van een levensvatbare doorstart blijken;
  • een crediteurenakkoord al dan niet door de rechter gehomologeerd;
  • inzage in de privé situatie van de ondernemer (middels IB-aangifte of privébegroting).

  De TOA-kredieten die door Qredits aan de ondernemingen worden verstrekt, zullen een maximale looptijd hebben van 6 jaar. Er zal een rente worden gerekend van 2,5% voor het werkkapitaal en voor het achtergesteld vermogen van 5,25%.

  Heeft u vragen over de WHOA of de TOA? Neem dan contact op met onze insolventiesectie. Wij beantwoorden uw vragen graag.

  Michelle Makkinje, advocaat en curator.

   

delen via:

Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.