ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Cees Okkerse

Cees als advocaat:

Cees is sinds 1981 werkzaam in de advocatuur en één van de twee grondleggers van Okkerse & Schop Advocaten. Hij studeerde publiekrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkte vervolgens eerst korte tijd bij de gemeente Amsterdam. Daarna werd het de advocatuur. Cees is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht. In beide specialisaties doorliep hij met succes de Grotius Academie. Cees is voorzitter van de sectie arbeidsrecht en lid van de sectie ondernemingsrecht.

Cees privé:

In zijn vrije tijd vind je Cees in de natuur, het theater of verdiept in een boek.

Werkveld:

De advocaat en strateeg Okkerse is in allerlei situaties aan het onderhandelingsfront te vinden: in ontslagkwesties, bij reorganisaties, in trajecten met ondernemingsraden, bij geschillen tussen commissarissen en andere toezichthouders enerzijds en bestuurders anderzijds, vraagpunten tussen aandeelhouders enzovoorts. Hij adviseert, bemiddelt en (indien nodig) procedeert.

Rechtsgebieden:

 • Arbeidsrecht
 • Ondernemingsrecht
 • Onderwijsrecht

 Opleiding en nevenactiviteiten:

 • Publiekrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen
 • Grotius Academie specialisaties arbeidsrecht en ondernemingsrecht
 • Gedurende 6 jaar lid van Provinciale Staten van Flevoland (1986 – 1992)
 • 10 jaar lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap Zuiderzeeland, fractie Water, Wonen en Natuur (2005 – 2015)
 • Hij vervulde en vervult bestuursfuncties op tal van terreinen (gezondheidszorg, cultuursector, natuurbescherming en landelijke advocatuur)
 • Voorzitter Raad van Toezicht van Stad & Natuur Almere
 • Voorzitter van de Stichting Lelystad Airport Moet Door!
 • Secretaris van de Culturele Businessclub Agora
 • Voorzitter van de Raad van Commissarissen bij de Coöp Rabobank Almere
 • Ambassadeur van de gemeente Lelystad
 • Lid van de adviescommissie schade Lekdijk (Commissie van der Vlist)
 • Lid van de Raad van Discipline (tuchtcollege voor advocaten) van het Hof Ressort Arnhem-Leeuwarden
 • Cees geeft ook gastlessen aan middelbare scholen en door JINC georganiseerde sollicitatietrainingen aan VMBO-ers
 • Circa vier keer per jaar verzorgt hij met anderen kennislunches voor ondernemers
 • Lid van de VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland)

Testimonials (deze titel niet verwijderen)

Kennis

 • Afspiegelingsbeginsel

  Menig ondernemer is dezer dagen genoodzaakt na te denken over een mogelijke inkrimping van zijn of haar organisatie. De Corona-pandemie trekt immers een enorme wissel op de reserves. En dan is het zaak op tijd te schakelen en daarbij tijdig te kijken welke mogelijkheden er zijn.

  Indien ontslag op bedrijfseconomische gronden onvermijdelijk is, dient in beginsel het zogenaamde afspiegelingsbeginsel in acht te worden genomen bij de vraag van wie afscheid kan worden genomen. Daarbij moet worden gekeken welke functies onderling uitwisselbaar zijn. Vervolgens wordt er een uitsplitsing gemaakt naar leeftijdscategorie en dan wordt binnen die categorieën het last in-first out beginsel toegepast. Dat is een hele mond vol en oogt als een rigide methode, waarbij bijna rekenkundig wordt opgedrongen van wie dan afscheid moet worden genomen. De werkelijkheid is, dat als je het goed doordenkt er vaak nog wel wat eigen keuzes te maken zijn. Daarbij komen vragen aan de orde als wat houdt onderling uitwisselbaarheid van functies precies in, welke functies in de onderneming zijn onderling uitwisselbaar en doet eenieder qua werk ook wat de functie omvat of wijkt dat in de praktijk daarvan af. Zijn er mensen die niet weg hoeven volgens het afspiegelingsbeginsel, maar wel bereid zijn als plaatsvervanger het veld te ruimen? En zijn er bijvoorbeeld ook onmisbare mensen in de organisatie. Maar daarover in een volgend artikel meer.

  Meer weten? Bel 036 5346220

  Cees Okkerse, namens de sectie arbeidsrecht

 • Voldoen uw arbeidsovereenkomsten aan de nieuwe arbeidsrechtelijke regels?

  Per 1 augustus 2022 is de “Wet Implementatie EU-Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden” in werking getreden: een wet die het wenselijk maakt dat u als werkgever de (bestaande) afspraken in de arbeidsovereenkomst of arbeidsvoorwaardenregeling met werknemers aanpast.

  De wet is een gevolg van Europese regelgeving die tot doel heeft om voor werknemers meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden te creëren, en werknemers beter (of meer) te informeren over hun arbeidsvoorwaarden (transparantere arbeidsvoorwaarden).

  Voor werkgevers heeft de wet tot gevolg dat de (model-)arbeidsovereenkomsten of arbeidsvoorwaardenregelingen op een aantal gebieden moeten worden aangepast. Daarnaast kunnen werkgevers in een aantal gevallen huidige contractuele bepalingen niet meer onverkort blijven toepassen.

  Wat verandert er?

  De meest in het oog springende veranderingen zien op het verbod op nevenwerkzaamheden en de studiekostenverplichting.

  Vanaf 1 augustus 2022 kan nog maar in beperkte mate met een werknemer worden afgesproken dat hem niet is toegestaan om nevenwerkzaamheden te verrichten. Vaak is in arbeidsovereenkomsten opgenomen dat de werknemer gedurende zijn dienstverband niet (ook) voor andere werkgevers mag werken (bijvoorbeeld in zijn vrije tijd). Een dergelijk verbod op het uitvoeren van nevenwerkzaamheden is vanaf 1 augustus 2022 alleen nog geldig indien de werkgever een objectieve reden heeft om nevenwerkzaamheden te verbieden.

  Werkgevers die hun werknemers in het kader van scholing bepaalde opleidingen of cursussen laten volgen, spreken vaak af dat zo’n opleiding in beginsel voor de werknemer kosteloos is (en dus volledig door de werkgever wordt betaald en onder werktijd kan worden gevolgd), maar dat de werknemer onder omstandigheden een deel van die kosten moet terugbetalen, bijvoorbeeld als de werknemer binnen een bepaalde periode na het afronden van de opleiding uit dienst gaat. De mogelijkheid om met de werknemer zo’n studiekostenbeding (of overeenkomst) te sluiten, is per 1 augustus 2022 behoorlijk ingeperkt, terwijl de verplichtingen van de werkgever bij het volgen van een opleiding zijn verruimd. Een daarmee strijdig beding in de arbeidsovereenkomst is vanaf 1 augustus jl. nietig.

  De wet vergroot per 1 augustus 2022 ook de informatieplicht van de werkgever. Zo moet de werkgever meer uitleg geven over de procedure ten aanzien van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, over het gebruik van het proeftijdbeding en over verschillende soorten betaald verlof. Daarnaast dient de werkgever informatie te verschaffen over de wijze waarop het loon wordt betaald, de plaats waar de arbeid door de werknemer wordt verricht en over de momenten waarop de arbeid moet worden verricht. Deze uitbreiding van de informatieplicht is dan ook een goed moment om de huidige modelovereenkomsten en arbeidsvoorwaardenregelingen kritisch door te lopen en aan te passen waar nodig.

  Per 1 augustus 2022 hebben werknemers op grond van de gewijzigde Wet Flexibel Werken de mogelijkheid om de werkgever te verzoeken om een vorm van arbeid met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden. Op grond hiervan kan een werknemer de werkgever bijvoorbeeld verzoeken om alleen nog op bepaalde dagen te worden ingeroosterd, of zou een werknemer ook kunnen vragen om een contract met meer vastigheid. De werkgever moet op zo’n verzoek binnen één maand schriftelijk reageren. Een verzoek tot aanpassing van de arbeid hoeft daarnaast alleen te worden gehonoreerd als zulke arbeid ook beschikbaar is. Reageren is wel een must: reageert de werkgever namelijk niet (op tijd), dan wordt de arbeid conform het verzoek van de werknemer vastgesteld.

  Tot slot heeft de wet tot doel om werk meer voorspelbaar te maken. Werknemers die nu werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst met een geheel of grotendeels onvoorspelbaar werkpatroon (de werknemer weet niet ver van te voren al wanneer hij of zij moet werken of kan worden opgeroepen) krijgen meer zekerheid. Zo moet er in de arbeidsovereenkomst worden genomen op welke dagen of uren een werknemer kan worden ingeroosterd of kan worden opgeroepen (“referentiedagen”). Daarnaast geldt dat werknemers met een geheel of grotendeels onvoorspelbaar werkpatroon – net als oproepkrachten – minimaal vier dagen van te voren moeten worden opgeroepen. Vraagt de werkgever om te werken buiten de referentiedagen, dan mag de werknemer dat weigeren.

  Wat te doen?

  De nieuwe wet heeft onmiddellijke werking, dat wil zeggen dat alle nieuwe verplichtingen per 1 augustus 2022 gelden. Een nevenwerkzaamhedenbeding waarvoor geen objectieve reden bestaat is per 1 augustus 2022 nietig, hetzelfde geldt voor bestaande studiekostenbedingen voor opleidingen die de werkgever verplicht is om aan te bieden. Elke nieuwe arbeidsovereenkomst die per 1 augustus wordt gesloten moet ook nieuw verplichte informatie bevatten, waaronder – indien van toepassing – referentiedagen.

  Ook bij lopende contracten zullen die referentiedagen moeten worden opgenomen. Het is dus zaak dat werkgevers kritisch naar hun huidige modelovereenkomsten en arbeidsvoorwaardenregelingen laten kijken, waarbij in elk geval nieuwe informatie moet worden toegevoegd, enkele bedingen (met name m.b.t. nevenwerkzaamheden en studiekosten) moeten worden aangepast en kritisch wordt gekeken naar formuleringen in flexibele arbeidscontracten.

  En tot slot: wees voorbereid op verzoeken van werknemers voor meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden en reageer tijdig, namelijk binnen één maand.

  De arbeidsrechtspecialisten van Okkerse & Schop Advocaten,

  Simon Booij, Hans Blom, Sjakko van Raaijen en Cees Okkerse

delen via:

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.