ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

(Un)limited? Verzuimverzekering en gezagsverhouding. Piercing another corporate veil?

Sealink, een vennootschap naar Engels recht, met hoofdvestiging in Nederland, sluit voor haar directeur een verzuimverzekering af bij ASR. Binnen drie weken na de ingangsdatum van de verzekering maakt Sealink aanspraak op uitkering, de directeur is ziek geworden. ASR betaalt vervolgens over een periode van bijna twee jaar een bedrag van € 127.585,‐ uit. Het polisblad vermeldt als definitie van verzekerde werknemer; de in dienst van de verzekeringnemer zijnde loonheffingsplichtige persoon met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht op wie de loondoorbetalingsplicht van toepassing is. Wanneer er geen sprake is van een gezagsverhouding met de werknemer, dan valt deze niet onder het begrip/ de definitie werknemer. ASR stelt dat daarvan in het geval Sealink sprake is en dat zij, vanwege onjuiste mededelingen, opzettelijk door Sealink is bewogen tot het doen van uitkeringen onder de verzuimverzekering. ASR vordert het uitbetaalde bedrag terug op grond van enerzijds onrechtmatige daad van zowel Sealink als haar directeur, anderzijds op grond van onverschuldigde betaling. ASR stelt dat de directeur als feitelijk
beleidsbepaler handelde en daarvan een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt. In eerste aanleg wijst de Rechtbank de vordering wegens onverschuldigde betaling toe, de overige vorderingen wijst de Rechtbank af.

In Hoger Beroep toetst het Hof ambtshalve rechtsmacht. Op een vordering uit onrechtmatige daad is voorts het recht van het land van toepassing waar de schade zich voordoet, in casu Nederland. Het recht van de staat van oprichting echter bepaalt, gelet op art. 10:118 BW en 10:119 BW, of een persoon als bestuurder dient te worden aangemerkt. Een vordering ter zake aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad leidt evenwel toch tot toepasselijkheid van Nederlands recht. Daarbij
is ASR als poolleader gerechtigd om namens de gehele pool aan verzekeraars eventuele schade op Sealink en haar directeur te verhalen. De stelling van ASR dat de directeur niet is aan te merken als werknemer en daarom niet onder de verzuimdekking is verzekerd is volgens het Hof de kern van het geschil en de grondslag van de ingestelde vorderingen. De vraag of de ziekmelding van de directeur leidt tot een aanspraak onder de verzuimdekking levert een dekkingsgeschil op. Uitleg van de
verzekering dient te volgen. Daarbij dient tevens de (gezags)verhouding tussen Sealink en de directeur duidelijk te worden gemaakt. Sealink krijgt bij tussenarrest de opdracht om de aard en inhoud van de (gezags)verhouding tussen Sealink en de directeur nader te verklaren, dit ligt in hun domein. Het Hof verzoekt Sealink daarnaast nog om meer informatie, onder andere over het toepasselijke Engelse recht, om tot beoordeling van de rechtspositie van de (company) director te komen. Het Hof zal aan het niet of niet volledig verstrekken van informatie de gevolgen verbinden die het geraden acht. Inzicht in het medische dossier of het benoemen van een deskundige acht het Hof aangewezen voor verdere beoordeling, waarna verwijzing volgt naar de rol voor akte volgt. Wordt vervolgd…

Mr. Robert Lonis – januari 2017

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Bezint, eer ge begint

In het burgerlijk wetboek is geregeld dat een rechtspersoon en degenen die op grond van de wet of statuten bij de organisatie zijn betrokken, zich

Lees verder »

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.