ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Rechtsbescherming tegen beslissingen in het kader van schoolexamens VO 2020

Het eindexamen in het voortgezet onderwijs (VO) bestaat uit een schoolexamen (SE) en een centraal examen (CE). Op 24 maart jl. hebben de minister voor BVOM en de minister van OCW bekend gemaakt dat het SE dit schooljaar komt te vervallen en dat leerlingen op basis van de resultaten van hun SE het diploma behalen. In de kamerbrief van die datum werd toegezegd dat er zo spoedig mogelijk informatie volgt over de nieuwe zak-/slaagregeling en de herkansingen. Die informatie kwam op 8 april jl.  beschikbaar in de vorm van een tijdelijke zak-/slaagregeling en het ‘Servicedocument VO examens-aanpak Coronavirus’. In de kamerbrief van die datum werd een ‘handreiking over de meest voorkomende geschilpunten rond het SE’ in het vooruitzicht gesteld en in het zojuist bedoelde Servicedocument werd toegezegd dat uiterlijk 1 mei aanstaande een volledige regeling wordt gepubliceerd. Op het moment van publicatie van dit artikel was de tekst van die documenten nog niet bekend.

De rechtsbescherming tegen beslissingen in het kader van de schoolexamens is versnipperd geregeld. In het Eindexamenbesluit VO (een AMvB, niet te verwarren met het examenreglement van de school) is bepaald dat indien een examenkandidaat zich ten aanzien van het schoolexamen aan enige onregelmatigheid (onder andere fraude) schuldig (heeft ge)maakt of zonder reden afwezig is, de directeur (hieronder wordt ook de rector verstaan), maatregelen kan nemen. In het Eindexamenbesluit VO worden de volgende maatregelen genoemd: het toekennen van het cijfer 1; het ontzeggen van (verdere) deelname aan het schoolexamen; het ongeldig verklaren van een of meer toetsen en het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in door de directeur aan te wijzen onderdelen. Het examenreglement dient informatie over de bovenstaande maatregelen te bevatten en de toepassing daarvan. De (combinatie van) maatregelen die worden opgelegd, is afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid. Naar mijn mening zal de beslissing mede bepaald worden door het feit dat in het huidige schooljaar de cijfers voor het SE bepalend zijn voor het diploma.

De examenkandidaat kan tegen de beslissing van de directeur tot het opleggen van een maatregel in beroep gaan bij de door de school in te stellen commissie van beroep. Het Examenreglement vermeldt de samenstelling en het adres van de commissie van beroep. Dat beroep dient binnen 5 dagen na bekendmaking van de beslissing schriftelijk te worden ingesteld. De commissie stelt een onderzoek in en beslist in beginsel binnen twee weken. De rechter zal de beslissing van de commissie marginaal beoordelen.

Tot zo ver de rechtsbescherming tegen beslissingen inzake onregelmatigheden tijdens het SE. Over rechtsbescherming tegen beoordelingsbeslissingen valt het volgende op te merken.

Terwijl  tegen beslissingen inzake onregelmatigheden (en deelneming aan eindexamens) een rechtsgang open staat bij de commissie van beroep, is er in het VO geen bepaling die een uitdrukkelijke rechtsgang opent met betrekking tot beoordelingsbeslissingen.

Het Examenreglement dient de herkansingsmogelijkheden van het SE te bevatten. Een ander door de school vastgesteld document, het programma van toetsing en afsluiting (PTA), vermeldt onder andere de wijze van herkansing van het SE en de regels voor de wijze waarop het cijfer voor het SE tot stand komt. De regeling met betrekking tot de beoordeling van het SE in het Examenbesluit VO is verder zeer summier en houdt niet veel meer in dan dat het cijfer wordt uitgedrukt in een cijfer uit een schaal die loopt van 1 tot en met 10. Het cijfer wordt meegedeeld door de directeur.

De kandidaat heeft, al dan niet conform het Examenreglement, recht op inzage in zijn examenwerk (inclusief de opmerkingen de examinator), bij voorkeur in aanwezigheid van de directeur/rector of een ander lid van de schoolleiding, maar buiten aanwezigheid van de betreffende docent. Dit zijn persoonsgegevens in de zin van de AVG. Volgens de minister voor BVOM dienen scholen eventuele .conflicten over het SE zelf op te lossen (de Onderwijsinspectie en het Ministerie van OCW hebben daarin geen rol). Met het doel om de scholen daarbij te ondersteunen zal de VO-raad, in afstemming met de Onderwijsinspectie, een ‘handreiking over de meest voorkomende geschilpunten rond het SE’ maken. Het Ministerie ziet deze handreiking, volgens de kamerbrief, als een ‘richtinggevend kader’. Gelet op de rechtspraak met betrekking tot de ‘Handreiking geschil score centraal examen’ verwacht ik dat de rechter bij de toetsing van de procedurele gang van zaken rondom schoolexamen gewicht zal toekennen aan de nog te publiceren handreiking over geschilpunten rond het SE. De omvang en aard van de rechterlijke toetsing is echter zeer beperkt.

Procederen, hetzij bij de commissie van beroep hetzij bij de rechter, over beslissingen met betrekking tot het schoolexamen vereist een goede kennis van het onderwijsrecht in het algemeen en van de juridische aspecten van examinering in het bijzonder. Dergelijke procedures verlangen, vanwege de geboden spoed, parate specialistische kennis. Er zijn de nodige uitspraken gepubliceerd over beslissingen die uiteindelijk leiden tot het verstrekken van een diploma, maar zonder de juiste juridische kennis, laten die zich moeilijk duiden. De onderwijsrecht advocaten van Okkerse & Schop beschikken over deze kennis en kunnen daarmee zowel schoolbesturen als (ouders van) leerlingen van dienst zijn.

Heeft u een vraag naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met onze onderwijsrecht specialisten Cees Okkerse of Hans Blom. Zij beantwoorden uw vragen graag.

Hans Blom

Rechtsgebieden

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.