ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Opzettelijke misleiding van verzekeraar niet lichtvaardig aan te nemen

De eigenaar van een pleziervaartuig heeft bij Unigarant een verzekering afgesloten. Tijdens een storm ontstaat schade aan de kuiptent en het winterdekkleed. De boot is gestald achter een loods, de deuren daarvan zijn open gewaaid, waardoor schade ontstaat. De schade meldt de verzekerde telefonisch, vervolgens zend hij een schadeformulier toe met als bijlage een offerte ten bedrage van € 2.400,‐ voor een vergelijkbare/nieuwe kuiptent. Verzekerde stelt met een medewerker van Unigarant te hebben besproken dat hij een prijsopgave toe zou zenden van een vergelijkbare kuiptent van zijn broer. De medewerker was daarmee  akkoord. Unigarant schakelt een expert in. Deze stelt de schade na inspectie vast op een lager bedrag en meldt dat het geclaimde dekzeil niet in de schadebegroting is opgenomen. Verzekerde zou het bezit noch de schade hebben aangetoond. Unigarant stelt zich vervolgens op het standpunt dat verzekerde haar onjuist heeft geïnformeerd en dat tot tweemaal toe een te hoge offerte voor vervanging van de beschadigde kuiptent is ingediend. Verzekerde reageert met verwijzing naar het met de medewerker gevoerde gesprek en hetgeen daarbij werd afgesproken. Unigarant bericht – op basis van de beschikbare gegevens – dat verzekerde haar opzettelijk heeft geprobeerd te misleiden. Er volgt geen uitkering, de lopende verzekering eindigt en verzekerde wordt aangemeld bij het Incidentenregister. De gegevens van verzekerde meldt Unigarant aan bij het Externe Verwijzingsregister.

Verzekerde vordert herbeoordeling van de schadeclaim, vergoeding van de geclaimde stormschade en het ongedaan maken van de door Unigarant getroffen maatregelen. Volgens verzekerde is Unigarant tekort geschoten in de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst. Hij voert daartoe aan dat het toezenden van een offerte voor een vergelijkbare kuiptent ook goed was. Verzekerde heeft Unigarant niet misleid. Unigarant verweert zich met een beroep op art. 7:941 lid 5 BW, welk artikel bepaalt dat het recht op uitkering vervalt indien de verzekerde zijn verplichting – met opzet de verzekeraar te misleiden ‐ niet nakomt om alle inlichtingen en bescheiden te verschaffen die van belang zijn om de uitkeringsplicht te beoordelen. De Commissie oordeelt dat, vanwege de verstrekkende gevolgen van de vervalvan‐recht sanctie, hoge eisen dienen te worden gesteld aan de gronden voor een geslaagd beroep daarop. De verzekeraar dient concrete feiten te stellen en bij betwisting te bewijzen waaruit de opzet tot misleiden blijkt. De Commissie, overweegt met verwijzing naar het gevoerde overleg met de medewerker, dat niet vaststaat dat de verzekerde die opzet heeft gehad. Het afwijken van de prijs op de offerte en de schadevaststelling door de expert, maakt niet dat er sprake is van opzettelijke misleiding. Er is niet voldaan aan de vereisten voor een geslaagd beroep op verval van recht op uitkering. Het is aan verzekerde om te bewijzen dat sprake is van een verzekerd evenement. Het is niet duidelijk of de expert navraag heeft gedaan naar het dekzeil, terwijl verzekerde aangaf dat het dekzeil beschikbaar is voor inspectie. Aldus is de verzekeraar voldoende gelegenheid geboden om de schade daaraan vast te stellen. Voor opname in het Extern Verwijzingsregister dient te verzekeraar een proportionaliteitsafweging te maken. De Commissie oordeelt dat er geen gegronde verdenking van fraude c.q. misleiding bestaat. Unigarant is ten onrechte overgegaan tot registratie van de gegevens van verzekerde. Eenzelfde oordeel velt de Commissie ten aanzien van de opname in het Incidentenregister. Unigarant dient voorts de schade te vergoeden.

Mr. Robert Lonis, april 2017

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.