ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Nadere uitwerking NOW-regeling bekend

In verband met de grote economische gevolgen van het coronavirus en de stormvloed aan aanvragen voor Werktijdverkorting (55.000 aanvragen voor bijna 800.000 werknemers!), heeft het kabinet op 17 maart 2020 besloten om de Werktijdverkortingsregeling per direct in te trekken en met een nieuwe regeling te komen. Als onderdeel van het noodpakket banen en economie is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) aangekondigd. Deze regeling heeft tot doel om werkgever via een subsidie te ondersteunen bij zware terugval in de omzet, zodat zoveel mogelijk werknemers in dienst kunnen blijven. Bij een omzetdaling van ten minste 20% ontvangt de werkgever naar rato van de omzetdaling een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90%.

Tijdens een persconferentie op dinsdag 31 maart jl. heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten dat het UWV ernaar streeft om de regeling vanaf 6 april 2020 te kunnen uitvoeren. Dit zou betekenen dat werkgevers vanaf die datum een aanvraag kunnen indienen (de datum is nog onder voorbehoud dat de systemen van het UWV op dat moment klaar zijn voor de aanvragen. Verwacht wordt dat daar aanstaande vrijdag, 3 april, uitsluitsel over zal worden gegeven).

Voor wie?

De regeling voorziet in een subsidie voor de loonkosten van werknemers die in dienst zijn bij de werkgever en die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. De regeling geldt dus ook voor werknemers met een flexibel contract. Ook is de regeling van toepassing op werknemers waarvoor geen loondoorbetalingsverplichting geldt, zoals bij een nul-urencontract.

Omzetdaling

De werkgever die een beroep wil doen op de regeling moet aantonen dat er sprake is van een omzetdaling van ten minste 20%. De werkgever hoeft niet aan te tonen in welke mate de buitengewone omstandigheden (het coronavirus) bijdragen aan die omzetdaling. Het vaststellen van de omzetdaling zelf is dus voldoende.

De omzetdaling van tenminste 20% moet zich voordoen over een driemaandsperiode waarvan de stardatum valt op de eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020. De omzet in deze periode wordt dan vergeleken met de omzet van januari t/m december 2019, gedeeld door vier (zodat er twee dezelfde perioden worden vergeleken).

Daarbij is nog van belang:

 • groei van de onderneming of seizoen patronen (waardoor de vergelijking met een jaar eerder mogelijk scheef gaat) worden niet meegenomen en daarvoor is het niet mogelijk een correctie door te voeren;
 • alleen als de werkgever op 1 januari 2019 nog niet bestond, geldt een afwijkende regeling;
 • bij een concern wordt de omzetbepaling op concernniveau bepaald. Dat kan er dus toe leiden dat een van de groepsmaatschappijen wél een omzetdaling van ten minste 20% kent, maar uiteindelijk geen beroep op de subsidie kan worden gedaan, omdat er op concernniveau minder dan 20% omzetdaling is;
 • verkregen subsidies en andere bijdragen uit publieke middelen (bijvoorbeeld bij scholen en culturele instellingen) worden gelijkgesteld met omzet.

Loonkosten

Op basis van de regeling wordt dan een subsidie verkregen voor de loonkosten van werknemers die in dienst zijn bij de werkgever en verplicht verzekerd zijn voor werknemersverzekeringen. Die subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom over de driemaandsperiode maart 2020 tot en met mei 2020.

Van belang is:

 • voor de loonsom wordt uitgegaan van het sociale verzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen;
 • er geldt een algemene opslag van 30% voor aanvullende lasten en kosten (die zo worden gecompenseerd). Gedacht kan worden aan werkgeverspremies, werknemersbijdragen pensioen en opbouw vakantiegeld;
 • als loon wordt maximaal twee keer het maximum dagloon per maand per individuele werknemer in aanmerking genomen. Dat betekent dat loon boven € 9.538,- per maand niet in aanmerking wordt genomen.

Van de loonkosten wordt dan maximaal 90% gecompenseerd evenredig aan het omzetverlies. Dat betekent dat:

 • 100% omzetverlies leidt tot een tegemoetkoming van 90% van de loonsom;
 • 50% omzetverlies leidt tot een tegemoetkoming van 45% van de loonsom;
 • 25% omzetverlies leidt tot een tegemoetkoming van 22,5% van de loonsom.

De aanvraag

Aanvragen kunnen dus naar verwachting per 6 april 2020 worden gedaan. Die aanvraag kan nu al wel vast worden voorbereid. Werkgevers zullen bij de aanvraag namelijk:

 1. moeten vaststellen wat de verwachte omzet in de drie maanden van de gekozen meetperiode is. Deze moeten vervolgens worden vergeleken met de totale omzet in 2019, gedeeld door vier. Daarmee zien beide cijfers op de omzet over een periode van drie maanden;
 2. het omzetverlies op basis van de onder 1 genoemde cijfers in procenten moeten vaststellen.

Als de werkgever verwacht dat het effect pas met vertraging in de omzetcijfers zichtbaar zal zijn, dan kan de werkgever aangeven dat hij een meetperiode voor de omzetvergelijking één of twee maanden later wil laten aanvangen. De loonsom blijft wel die van de maanden maart, april en mei 2020.

De aanvraag gaat op loonheffingsnummer. Heeft de werkgever meerdere loonheffingsnummers, maar wil hij voor de volledige loonsom in aanmerking komen voor de subsidie? Dat moet hij per loonheffingsnummer een aparte aanvraag indienen. Voor al die aanvragen kan de werkgever wel de totale omzetdaling gebruiken.

Na de aanvraag

Het UWV heeft een beslistermijn van 13 weken na ontvangst van een volledige aanvraag. Er zal echter – zo geeft het UWV aan – naar worden gestreefd dat betaling plaatsvindt binnen 2 tot 4 weken.

Als op de aanvraag positief wordt beslist, zal het UWV een voorschot van 80% verlenen. Betaling zal geschieden in drie termijnen, waarbij het dus de bedoeling is dat de eerste termijn binnen 2 tot 4 weken na aanvraag wordt betaald.

Goed om rekening mee te houden is dat er achteraf nog een toetsing plaatsvindt: binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, moet de werkgever de (definitieve) vaststelling aanvragen. Mogelijk is dan een accountantsverklaring vereist. De definitieve vaststelling kan leiden tot een nabetaling of terugvordering.

Voorwaarden van de regeling

De minister heeft op 31 maart 2020 nogmaals benadrukt dat de regeling twee belangrijke voorwaarden kent. Die voorwaarden worden ook gesanctioneerd. De voorwaarden zijn:

 1. de werkgever committeert zich vooraf dat er gedurende de periode dat de subsidie wordt ontvangen, geen werknemers op grond van bedrijfseconomische redenen worden ontslagen. Het gaat dan om de periode 18 maart tot en met 31 mei 2020. Is daar toch sprake van in die periode, dan wordt een correctie toegepast: het loon van de werknemer voor wie ontslag wordt aangevraagd wordt vermeerderd met 50% en vervolgens in mindering gebracht op de totale loonsom;
 2. ook wordt van de werkgever verwacht dat hij het loon van de werknemers blijft doorbetalen gedurende de periode dat subsidie wordt ontvangen.

De regeling is – volgens het kabinet – zo opgezet dat relatief gemakkelijk en snel een subsidie kan worden aangevraagd. Komt u er niet uit of heeft u vragen over de regeling? Bel gerust met de arbeidsrechtspecialisten van Okkerse & Schop.

Simon Booij – sectie arbeidsrecht

 

Rechtsgebieden

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.