ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Mededeling met stuitende werking, verjaring en bewijslast; enkele perikelen aangaande een geldleningsovereenkomst

Smartnewz AR 2018/3263


In een ver verleden verstrekt een echtpaar een geldlening van € 95.000,‐ exclusief rente aan een schuldenaar. In de loop der tijd geeft de schuldenaar tot drie keer toe een schuldbekentenis af. In een schema staat wanneer welk bedrag dient te worden afgelost. Driemaal schrijft de vrouw (de echtgenoot is overleden) de schuldenaar aan. In rechte vordert de vrouw thans betaling van de geldlening. In de procedure geeft zij aan op welke wijze de verjaring van de vordering(en) is gestuit. De schuldenaar geeft aan dat sinds de datum van de ondertekening van de overeenkomst(en) de verjaring op geen enkele wijze is gestuit. Ook ontving hij nooit een aanmaning, herinnering en/of sommatie van de vrouw.

In een brief van september 2013 schrijft de vrouw de schuldenaar aan en herinnert hem aan een gemaakte afspraak. Het citaat besluit met de woorden: “…al is het ook maar iedere maand € 200,00 zodat ik ook verder kan leven.” De schuldenaar betwist het betreffende schrijven te hebben ontvangen. In rechte gaat er nu om vast te stellen wanneer de verjaring is gaan lopen en of vast kan worden gesteld dat de verjaring van is gestuit.

De Rechtbank overweegt dat de verjaringstermijn voor vorderingen uit geldlening in het algemeen vijf jaar (artikel 3:307 lid 1 BW) bedraagt. De verjaringstermijn gaat in na de aanvang van de dag volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden. Op grond van artikel 3:317 BW wordt de verjaring van een rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis gestuit door een schriftelijke aanmaning/mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorhoudt.

Daarnaast bepaalt artikel 3:318 BW dat erkenning van het recht tot welks bescherming een rechtsvordering dient, de verjaring van de rechtsvordering stuit. Bij stuiting van de verjaring door middel van een schriftelijke mededeling dient niet alleen te worden gelet op de formulering daarvan, maar ook op de context waarin de stuitingsmededeling wordt gedaan en de overige omstandigheden van het geval. Het doel van een stuitinghandeling is om de schuldenaar te waarschuwen dat hij ook na het verstrijken van de verjaringstermijn er rekening mee moet houden dat hij de beschikking behoudt over zijn gegevens en bewijsmateriaal, zodat hij zich tegen een dan alsnog ingestelde vordering behoorlijk kan verweren.

In een schuldbekentenis van eind oktober 2008 erkent de schuldenaar een bedrag van € 140.986,‐ schuldig te zijn, deze erkenning stuit de verjaring. Met betrekking tot de brief van september 2013 stelt de rechtbank dat de inhoud van die brief een voldoende duidelijke waarschuwing aan de schuldenaar inhield, namelijk dat hij rekening moet houden met de mogelijkheid dat de vordering nog geldend wordt gemaakt. De schuldenaar betwist echter de ontvangst van die brief.

Op grond van artikel 3:37 lid 3 BW moet een tot een bepaalde persoon gerichte verklaring, om haar werking te hebben, die persoon hebben bereikt. Indien de verklaring niet of niet tijdig de schuldenaar bereikt en dit het gevolg is van zijn eigen handeling (of van de handeling van personen voor wie hij aansprakelijk is) of andere omstandigheden die zijn persoon betreffen en rechtvaardigen dat hij het nadeel draagt, heeft die verklaring ook zijn werking. De rechtbank draagt aan de vrouw (als eisende partij) op te bewijzen dat de schuldenaar de verklaring heeft ontvangen, dan wel hem niet heeft bereikt ten gevolge van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Robert Lonis

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Bezint, eer ge begint

In het burgerlijk wetboek is geregeld dat een rechtspersoon en degenen die op grond van de wet of statuten bij de organisatie zijn betrokken, zich

Lees verder »

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.