ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Kredietrelatie opgezegd door de bank. Is dat toegestaan?

Veel ondernemers hebben bij de bank een rekening-courant kredietovereenkomst. Belangrijk kenmerk van deze overeenkomst met de bank is dat, indien u geld op de rekening-courant kredietovereenkomst aflost, u dit bedrag opnieuw kunt opnemen. De bank blijft dat geld ter beschikking stellen en de overeenkomst blijft in principe voortduren. Hierin verschilt de rekening-courant kredietovereenkomst met de overeenkomst van geldlening, waarbij een eenmaal afgelost deel op de lening niet opnieuw ter beschikking wordt gesteld. Indien is afgelost op de overeenkomst van geldlening, dan eindigt deze (voor dat gedeelte).  Ik zal mij hier beperken tot de beëindiging van de rekening-courant kredietovereenkomst.

Duur van de rekening-courant kredietovereenkomst

De rekening-courant kredietovereenkomst is een duurovereenkomst en zal vaak zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. De bank is verplicht om de ondernemer het krediet te verschaffen en, steeds wanneer (een gedeelte hiervan) is terugbetaald, opnieuw te verschaffen zodra de ondernemer daarvan gebruik wenst te maken. Een rekening-courant kredietovereenkomst die is aangegaan voor een bepaalde tijd komt in sommige gevallen ook voor. Die overeenkomst eindigt dan door het verstrijken van de termijn waarvoor die is aangegaan.  Dit ontslaat de ondernemer uiteraard niet van de verplichting tot terugbetaling van het door de bank verschafte krediet.

Eindigen van de rekening-courant kredietovereenkomst

Doorgaans zal het zo zijn dat de rekening-courant kredietovereenkomst zelf een bepaling bevat omtrent de beëindiging of opzegging van de overeenkomst door de ondernemer of de bank. In een dergelijke bevoegdheid is daarnaast voor beide partijen voorzien in de Algemene Bank Voorwaarden. Ook indien de overeenkomst zelf niet in de mogelijkheid voorziet om hem te beëindigen door partijen, wordt aangenomen dat de overeenkomst in beginsel opzegbaar is. Hierop bestaan wel uitzonderingen die worden beheerst door de eisen van redelijkheid en billijkheid. Dit kan in omstandigheden bijvoorbeeld meebrengen dat een bepaalde opzegtermijn gehanteerd dient te worden of dat die opzegging bijvoorbeeld gepaard dient te gaan met een schadevergoeding.

Het beëindigen van de kredietrelatie door de bank

Voor de ondernemer kunnen de gevolgen van de beëindiging van de kredietovereenkomst, of zelfs de kredietrelatie, zeer ingrijpend zijn. Zo kan niet alleen niet langer krediet worden opgenomen waardoor onmiddellijk liquiditeitsproblemen kunnen ontstaan, ook dient het ter beschikking gestelde krediet terugbetaald te worden. Uiteindelijk kan dit een faillissement tot gevolg hebben, reden waarom menig ondernemer zich tegen een opzegging van de overeenkomst of relatie wenst te verzetten.

Dat de bank tot opzegging of beëindiging van de rekening-courant kredietovereenkomst overgaat, en dat de mogelijkheid daartoe bestaat, neemt niet weg dat het de bank in een aantal gevallen niet is toegestaan om daartoe over te gaan. Indien de opzegging of beëindiging van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, dan mag die bevoegdheid niet worden uitgeoefend. Of daarvan sprake is zal beoordeeld moeten worden aan de hand van alle omstandigheden van het geval en op basis hiervan zal een belangenafweging plaats dienen te vinden tussen de belangen van de ondernemer enerzijds en de belangen van de bank anderzijds. Door de rechtspraak zijn in de loop der jaren een aantal omstandigheden genoemd die bij die belangenafweging een rol kunnen spelen:

  • De duur en aard van de kredietrelatie;
  • De overlevingskansen van de onderneming;
  • Het besluit van de bank en de communicatie hiervan;
  • Het gedrag van de ondernemer (denk aan betrouwbaarheid, voldoen aan informatieverplichtingen en tijdig informatie verstrekken);
  • Maatschappelijke belangen;
  • Tekortkoming door de ondernemer;
  • Het kredietrisico van de bank.

Bent u ondernemer en/of loopt u tegen een soortgelijke situatie aan? Neem dan gerust contact met mij op.

Mariska Zentveldt

Rechtsgebieden

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Bezint, eer ge begint

In het burgerlijk wetboek is geregeld dat een rechtspersoon en degenen die op grond van de wet of statuten bij de organisatie zijn betrokken, zich

Lees verder »

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.