ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Gedeeltelijke vergoeding schade op grond van deskundigenbericht

Eenzijdig door verzekerde genomen maatregelen en gedeeltelijke vergoeding schade op grond van deskundigenbericht.

SmartNewz 2018/5429

Het onderhavige arrest betreft vooralsnog het slotakkoord op een tweetal tussenarresten, waarbij is verwezen naar deskundigen (ecli:nl:ghshe:2017:508 (SmartNewz AR 2017/859) en ecli:nl:ghshe:2017:3651 ). De zaak betreft schade aan betonnen vloerelementen in een varkensstal nadat door een medewerker van een aannemer met een te zware laadschop over die elementen was gereden. In vervolg daarop zijn al de betonelementen door de eigenaar van de varkensstal vervangen. Het verplaatsen en opslaan van de roosters laat onverlet dat het zinvol is om de roosters (alsnog) afzonderlijk te laten onderzoeken teneinde de schade te bepalen. In beginsel is het voor rekening en risico van de verzekerde indien eenzijdig maatregelen zijn genomen die een zo concreet mogelijke berekening van de schade onmogelijk maken. De door het Hof benoemde deskundige is gevraagd alle nog beschikbare vloerelementen afzonderlijk en grondig te onderzoeken op de aanwezigheid van beschadigingen en daarbij vast te stellen hoeveel elementen beschadigd zijn en waaruit de schade bestaat. De deskundige onderzoekt in totaal 14(van de 870) vloerelementen. Hij staakt vervolgens in overleg met partijen zijn onderzoek omdat hij verwachtte dat de kosten onevenredig hoog zullen oplopen. De deskundige rechtvaardigt de beperking van zijn onderzoek met zijn reeds verkregen indruk dat zijn waarnemingen in hoofdlijn overeenkomen met die in het BASrapport (ingeschakelde expert in eerste aanleg).

De (in totaal) vier deskundigen hebben geen ideeën aangereikt voor een eenvoudig nader onderzoek dat voldoende inzicht geeft tegen aanvaardbare en evenredige kosten. Partijen hebben ook geen ideeën of suggesties op dit gebied gegeven. Het Hof zal bij deze stand van zaken zelf een koers bepalen. Het Hof oordeelt dat bij gebreke van nadere inlichtingen het ervoor moet worden gehouden dat de bevindingen van BAS en de deskundige tezamen – ook qua aantal onderzochte roosters – in ieder geval een verantwoorde basis voor conclusies kunnen vormen. De schatting van BAS dat ten minste 25% (220 stuks) van de roosters diende te worden vervangen acht het Hof voldoende betrouwbaar om over te nemen. Het Hof betrekt bij de beoordeling dat partijen tegenover elkaar in een rechtsverhouding op grond van de CAR‐verzekering staan. Zij zijn in deze rechtsverhouding gehouden rekening te houden met elkaars gerechtvaardigde belangen. Dit houdt in dat zij zich neer dienen te leggen bij de schatting van BAS en wel op grond van de eisen van redelijkheid en billijkheid (artikel 6:248 lid 1 BW) gelet op de specifieke omstandigheden van het geval en in het bijzonder vanwege de hoge kosten van (nader) onderzoek en de geringe kans dat meer werk tot nieuwe inzichten leidt. Hoewel het Hof aan de varkenshouder toegeeft dat diens keuze om de hele vloer te vervangen begrijpelijk is, gezien het standpunt van de fabrikant (intrekking garantie) en de noodzaak de gezondheid van de varkens te waarborgen, betekent dit niet dat de kosten die daarmee samenhangen geheel voor vergoeding in aanmerking komen.

Het Hof heeft – alles in aanmerking genomen – te weinig aanwijzingen om aan te nemen dat er bij meer dan 25% van de betonelementen schade is als gevolg van een beschadiging in de zin van de polis. Voor abstracte berekening van schade is geen plaats. Het Hof wijst daarom de schade toe tot een bedrag van 25% van de gevorderde hoofdsommen, te vermeerderen met rente.

Robert Lonis, Advocaat

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.