ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Garantieclausule bevat geen vereiste tot schriftelijke vastlegging genormeerde controle, dekking ten onrechte geweigerd

Smartnewz AR 2018/3779

Een boek‐ en kantoorvakhandel verzekert de risico’s van schade door brand bij Reaal. In de boekhandel bevindt zich een postbalie en een ING Servicepunt. De voor dat servicepunt benodigde (aanvullende) elektrische installatie legt een gecertificeerde monteur aan conform strikte voorschriften van de opdrachtgever. De verzekeringspolis bevat clausules met aanvullende bepalingen, waaronder de verplichting te voldoen aan veiligheidsnormen (NEN 1010) en tenminste eens per drie jaar een controle conform NEN 3140. Voldoet de verzekerde daar niet aan, dan is de verzekeraar niet gehouden tot vergoeding van schade, tenzij de verzekerde bewijst dat die schade niet het gevolg is van niet‐nakoming van de garanties.

Binnen drie jaar na de aanleg van de (aanvullende) installatie voor het servicepunt breekt brand uit. Deze ontstaat in de meterkast. De schade beloopt volgens deskundigen € 986.152,50. Reaal weigert uitkering van de schade en stelt dat niet voldaan werd aan de in de clausules opgenomen verplichtingen. De monteur van destijds verklaart in een brief de gevolgde werkwijze, waarbij de installatie van het servicepunt en de aansluitend uitgevoerde controle van de (gehele) installatie conform genoemde NEN‐normen plaats vond, dat het in bedrijf stellen van de installatie onder strikte voorwaarden pas na visuele inspectie en metingen mocht plaatsvinden. Ook was de monteur gecertificeerd elektricien.

In eerste aanleg krijgt de boekhandel gelijk en luidt het oordeel dat er dekking is onder de polis.

Het Hof oordeelt allereerst dat bij verdeeldheid over de uitleg van de betekenis van een beding, waar niet over is onderhandeld, het aankomt op objectieve factoren zoals de bewoordingen daarvan. Niet in discussie is of de installatie dient te voldoen aan de NEN‐1010‐norm en dat controle plaats dient te hebben conform NEN‐3140.

Volgens Reaal moet er van uit worden gegaan dat inspectie niet conform die norm plaatsvond omdat er niet een rapport van is opgemaakt. Uit de bewoordingen van de clausule valt evenwel niet op te maken dat een (schriftelijk) rapport vereist is. Het Hof oordeelt dat het op de weg van de verzekeraar(s) had gelegen om, als men een schriftelijk rapport verplicht had willen stellen, die verplichting uitdrukkelijk in de polisvoorwaarden op te nemen. De NEN‐3140 kent als zodanig geen schriftelijkheidsvereiste, zo bevestigde ook de eigen expert van Reaal. De stelling van Reaal dat de inspectie door de monteur niet voldoet passeert het Hof. De gedetailleerde verklaring van de monteur en de wijze waarop metingen en installatie plaatsvonden zijn afdoende om te concluderen dat Reaal haar stellingen dienaangaande onvoldoende heeft onderbouwd. Ook de omstandigheid dat de verklaring van de monteur ruimschoots na de installatie is afgelegd vormt geen aanleiding voor het Hof om de verklaring van de monteur als onbetrouwbaar aan te merken. De herinnering van de monteur blijkt uitstekend, mede vanwege de betekenisvolle opdracht waaruit de werkzaamheden voortvloeiden.

Het Hof corrigeert de uitspraak van de Rechtbank wel op het punt van de toewijzing van wettelijke rente. Reaal kwam volgens het Hof pas in verzuim te verkeren nadat door de boekhandel het standpunt werd ingenomen dat de verplichte periodieke controle wel binnen de daarvoor gestelde termijn had plaatsgevonden. Bij arrest bekrachtigt het Hof dan ook het vonnis in eerste aanleg op het punt van de wettelijke rente na.

Robert Lonis

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Bezint, eer ge begint

In het burgerlijk wetboek is geregeld dat een rechtspersoon en degenen die op grond van de wet of statuten bij de organisatie zijn betrokken, zich

Lees verder »

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.