ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

Een scherpe offerte en matige uitvoering blijkt voor de opdrachtnemer een dure grap

De Gier Maritiem BV komt met de eigenaren van een schip – de Lady Quaeso ‐ overeen om schilderwerken te verrichten aan het schip. De offerte beliep € 8.865,‐ ex BTW. Of aan de uitvoering van de werkzaamheden gebreken kleven verschillen partijen van mening. De eigenaren vorderen schadevergoeding tot een bedrag van € 22.635,21, waaronder herstelkosten, expertisekosten, huisvestingskosten en gederfde inkomsten. Na een aantal tussenvonnissen wordt een deskundige benoemd, die vervolgens een rapport uitbrengt. Op basis van de geformuleerde vragen concludeert de deskundige dat de laagdikte van het aangebrachte verfsysteem niet voldoende is. Deze dient minimaal een voorgeschreven 30 micrometer dik te zijn, afwijkingen tot onder die dikte zijn niet toegestaan in verband met een negatief effect op de levensduur van de topcoating. De deskundige heeft afwijkende diktes gemeten, waarbij 3 metingen onder de minimale dikte uitkwamen. De Gier bestrijdt het oordeel van de deskundige en verzoekt de kantonrechter dat oordeel niet te volgen. De verfproducent heeft aangegeven dat opgegeven minimale laagdikte als gemiddelde wordt geadviseerd en dat 10% meer of minder laagdikte kan en mag. De Gier’s eigen deskundige oordeelt dat de coating wel voldoet. De Gier beroept zich nog op eigen schuld en door eisers genoten voordeel op grond van nieuw voor oud, maar vindt geen gehoor.

De kantonrechter overweegt met betrekking tot het deskundigenbericht en de daartegen opgeworpen bezwaren dat er geen aanleiding bestaat om het rapport van de deskundige terzijde te leggen. Het rapport is onderbouwd en daarin is gemotiveerd weergegeven hoe er is gemeten en waarom afwijkingen niet zijn toegestaan. Naar het oordeel van de kantonrechter staat vast dat De Gier tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst. Niet noodzakelijk acht de kantonrechter dat overige tekortkomingen ook vast komen te staan, nu voor het overige niet blijkt dat deze tekortkoming de door eisers gevorderde schadevergoeding niet rechtvaardigt. De werkzaamheden zullen opnieuw moeten gebeuren om ervoor te zorgen dat de prestatie aan de overeenkomst beantwoordt. De Gier verkeert in verzuim en heeft geweigerd te herstellen. Een beroep op uitsluiting van garantie in verband met toepasselijke voorwaarden passeert de kantonrechter omdat geen van de uit te sluiten oorzaken van toepassing is. Het beroep op eigen schuld gaat niet op omdat de daaraan ten grondslag gelegde omstandigheden slechts de
tekortkoming hebben blootgelegd en geen invloed hebben op de hoogte van de schade. De expertisekosten wijst de kantonrechter toe. Niet vast staat dat deze door een verzekeraar zijn voldaan, bovendien betreft het schade in de zin van art. 6:96 lid 2 BW. De Gier stelt onvoldoende om voordeel, te weten profijt vanwege een aantal jaar gebruik van het schip, aan de zijde van eisers aan te kunnen nemen. Het ontbreken van een verdere specificatie van herstelkosten staat – onder verwijzing naar de eigen, niet beter gespecificeerde, offerte van De Gier ‐ niet in de weg aan toewijzing van het ter zake gevorderde bedrag. De gevorderde
huisvestingskosten van een derde die op het schip woont wijst de rechter af wegens onvoldoende grondslag om deze voor rekening van De Gier te brengen. Dit geldt ook voor de omzetderving wegens exploitatiegemis van het zeilschip, voor het aan kunnen nemen van causaal verband is niet voldoende gesteld. De kantonrechter veroordeelt De Gier tot voldoening van (in totaal) € 29.180,54, waarvan € 8.000,‐ kosten deskundige.

Mr. Robert Lonis, april 2017

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Bezint, eer ge begint

In het burgerlijk wetboek is geregeld dat een rechtspersoon en degenen die op grond van de wet of statuten bij de organisatie zijn betrokken, zich

Lees verder »

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.