ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

De verzekering laten vervallen omdat je je voldoende veilig waant, wat een kater!

Van Wees is een groothandel in gedestilleerd, waaronder kostbare whisky’s. De handel is verzekerd tegen onder andere inbraak tot een aanmerkelijk bedrag. De premie bedraagt € 13.828,10 per jaar. Bijzondere voorwaarde voor dekking is “van goedkeuring van een rapport aan de hand van een nader uit te voeren technische inspectie alsmede opvolging van de eventueel in dit rapport vermelde preventiemaatregelen” Na inspectie door Delta Lloyd staat vast dat de beveiliging formeel niet voldoet aan het vereiste niveau. Delta Lloyd adviseert nadere maatregelen te eisen, bijvoorbeeld trillingsdetectie langs de wanden. ABN stelt Van Wees in de gelegenheid om binnen een bepaalde termijn de maatregelen te treffen en vermeldt dat dekking vervalt indien opvolging niet plaatsheeft. Uit daaropvolgende correspondentie vloeit voort dat Van Wees zich afdoende beschermt waant en meent dat er feitelijk geen risico is op inbraak. Ook volgt daaruit dat de directie zich bewust is van het aflopen van diefstaldekking tegen het einde van de termijn. In verband met de verlening van de verzekering zend ABN een nieuw, maar inhoudelijk niet gewijzigd, polisblad toe. Van Wees schrijft daarop: “Blijkbaar betaal ik nog steeds voor inbraakdekking op de [a‐straat] terwijl ik niet meer verzekerd ben….” waarop ABN antwoordt dat inbraak niet meer verzekerd is, de polis een prolongatienota betreft die nog moet worden aangepast en restitutie van teveel betaalde premie volgt. Enige dagen later wordt er ingebroken. De schade bedraagt € 161.242,50. ABN weigert uitkering.

In eerste aanleg wijst de rechtbank de vordering tot nakoming van de tussen partijen gesloten verzekeringsovereenkomst door uitkering van de schadepenningen af. Ook schadevergoeding op grond van toerekenbare tekortkoming in de nakoming aan de zijde van ABN wijst de rechtbank af. Van Wees formuleert negen grieven. Het Hof stelt vast dat in de polis het voorbehoud is opgenomen dat de premie en de voorwaarden afhankelijk zijn van de goedkeuring van een rapport van een nader uit te
voeren technische inspectie en opvolging van de eventueel in dat rapport vermelde preventiemaatregelen. Dit betreft een voorbehoud ten aanzien van dekking van de polis welke samenhangt met de voorwaarden waaronder ABN bereid is het risico van inbraak te verzekeren. Het Hof overweegt dat vast staat dat Van Wees niet tijdig de noodzakelijke maatregelen hebben genomen om vereiste criteria te voldoen en ook niet van plan waren daaraan te voldoen. Dat betekent dat de dekking voor schade is vervallen. Een mededeling van de zijde van ABN of afgifte van een nieuw polisblad was daar niet voor nodig. Het verval van dekking vloeit voort uit het (oude) polisblad zelf en de daaropvolgende gebeurtenissen. Het beroep op schadevergoeding van Van Wees op grond van het later toegezonden (prolongatie)polisblad slaagt evenmin, daarin is hetzelfde voorbehoud als in het oude polisblad opgenomen en daar is niet aan voldaan. Een beroep op gerechtvaardigd vertrouwen baat Van Wees niet, gezien de correspondentie waaruit volgt dat Van Wees er zelf van uit ging niet verzekerd te zijn. Het Hof oordeelt dat Van Wees geen aanspraak kan maken op betaling door ABN en bekrachtigt het vonnis van de Rechtbank.

Mr. Robert Lonis – februari 2017

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Bezint, eer ge begint

In het burgerlijk wetboek is geregeld dat een rechtspersoon en degenen die op grond van de wet of statuten bij de organisatie zijn betrokken, zich

Lees verder »

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.