ALMERE | LELYSTAD

Coronavirus – wat betekent dit voor jouw onderneming?

036 5346220

Bel elke werkdag tussen 10 en 11 naar ons GRATIS telefonisch spreekuur voor al je vragen over ondernemingsrecht, arbeidsrecht en familierecht 

De laatste stand van zaken op het gebied van kinderalimentatie

In ons website-artikel van 7 januari 2015 hadden wij uiteen gezet op welke wijze de kinderalimentatie sinds 1 april 2013 wordt berekend en wat de fiscale wijzigingen (Wet Hervorming Kindregelingen: WHK) per 1 januari 2015 voor gevolgen met zich mee brengen. Deze fiscale wijzigingen worden sindsdien echter door de rechtbanken en gerechtshoven niet op dezelfde wijze toegepast. Hieronder kunt u lezen op welke wijze er geoordeeld is en wat de laatste stand van zaken is.

Eerst zullen wij nog kort herhalen op welke wijze kinderalimentatie wordt berekend. De behoefte/ kosten van de kinderen wordt vastgesteld aan de hand van het netto besteedbaar gezinsinkomen ten tijde van het huwelijk/ de relatie. Hiervan wordt het kindgebonden budget afgetrokken en in het bedrag dat resteert (als er überhaupt een bedrag overblijft) dienen ouders, na aftrek van een bepaald percentage in verband met zorgkorting, naar rato van draagkracht bij te dragen. Sinds 1 januari 2015 is het kind gebonden budget verhoogd met de zogenaamde alleenstaande ouderkop en door deze verhoging resteert dus een na aftrek van het kindgebonden budget inclusief de alleenstaande ouderkop in veel gevallen een lager bedrag waarin de ouders naar rato van draagkracht dienen bij te dragen. Hier wordt door rechtbanken en gerechtshoven verschillend mee om gegaan. Daarbij dient nog te worden opgemerkt dat de expertgroep alimentatienormen, die bestaat uit familierechters en verantwoordelijk is voor het tremarapport, heeft geadviseerd dat het gehele kindgebonden budget, dus inclusief de alleenstaande ouderkop, van de kosten van de kinderen moet worden afgetrokken. Het tremarapport is echter geen wet, wat tot gevolg heeft dat rechters zich hier niet aan hoeven te houden.

Reeds 2 dagen na ons bovengenoemde artikel week de rechtbank Den Haag voor het eerst af van het tremarapport. Hierover schreven wij eerder ook in ons artikel van 15 februari 2015

In februari week de rechtbank Den Haag opnieuw af van het tremarapport. De rechtbank leidt uit de wetsgeschiedenis van de WHK af dat het in de bedoeling van de wetgever ligt dat de alleenstaande-ouderkop ten goede komt aan de alleenstaande primair verzorgende ouder. De aanbeveling van de expertgroep heeft in het onderhavige geval echter tot gevolg dat de vrouw als alimentatiegerechtigde ouder er minder dan de wetgever bedoeld heeft op vooruit gaat, omdat zij minder kinderalimentatie ontvangt. De man zou daarentegen minder hoeven te betalen, terwijl hij wel over draagkracht beschikt om meer bij te dragen aan de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarigen. Voor de gehele uitspraak klikt u hier (http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2015:1456)

Het gerechtshof Amsterdam oordeelt in haar beschikking van 10 februari van dit jaar juist dat de aanbevelingen uit het tremarapport wel moesten worden gevolgd. Deze uitspraak is echter niet gepubliceerd.

In de beschikking van 4 maart 2015 volgt de rechtbank Haarlem de trend die door de rechtbank Den Haag is ingezet. Zij oordeelt ook dat het de bedoeling van de wetgever van de WHK was om een armoedeval tegen te gaan bij alleenstaande ouders die vanuit de bijstand weer gaan werken. Daaruit leidde de rechtbank Haarlem af dat het de bedoeling van de wetgever was om de alleenstaande ouderkop ten goede te laten komen aan de alleenstaande verzorgende ouder. De uitspraak kunt u hier (http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2015:1704) lezen.

Een dag later beslist het gerechtshof Den Bosch juist weer dat het tremarapport wel moet worden gevolgd en overwoog daarbij dat het kindgebonden budget en daarmee ook de alleenstaande ouderkop, componenten zijn die het eigen aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen beïnvloeden. Nu in de behoefte van de minderjarige geheel wordt voorzien door het kindgebonden budget, dient de ten behoeve van de minderjarige vast te stellen bijdrage op nihil te worden gesteld, zo werd geoordeeld. Dat in de behoefte wordt voorzien uit de algemene middelen en niet door de man als onderhoudsplichtige doet aan het voorgaande niet af. Immers, de wetgever heeft bij invoering van de WHK onderkend dat het kindgebonden budget mogelijk behoefte dekkend zou zijn en aldus de juridische grondslag voor de verplichting tot het betalen van een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding zou kunnen doen ontvallen. Daarin is geen aanleiding gezien deze gevolgen door middel van een wijziging bij te stellen. De gehele uitspraak kunt u hier (http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2015:728%20) lezen.

Bij beschikking van 10 maart volgt ook de rechtbank Zeeland West Brabant het tremarapport. De rechtbank neemt in haar overweging mee dat er op dat moment bedenkingen zijn over het al dan niet meenemen van de alleenstaande ouderkop, echter de rechtbank oordeelt dat de rechtseenheid dient te prevaleren en volgt daarom de aanbevelingen uit het tremarapport. Deze uitspraak is niet gepubliceerd.

Inmiddels heeft ook het gerechtshof van Den Haag zich uitgelaten en zij volgt ook het tremarapport. De uitspraak vindt u hier: . Daarmee staat gelukkig vast dat alle gerechtshoven het tremarapport volgen. ´Gelukkig´ omdat het meer rechtszekerheid met zich mee brengt als de gerechten op een lijn zitten. Wanneer er nu in onze praktijk zaken spelen met betrekking tot kinderalimentatie verwijst de advocaat van de alimentatiegerechtigde vaak naar de uitspraken van de rechtbank Den Haag en Noord Holland en verwijst de advocaat van de alimentatieplichtige veelal naar het tremarapport en naar de uitspraken van de andere gerechten sinds 1 januari jl. Het is moeilijker geworden om in onderling overleg tot overeenstemming te komen. De rechtbank Midden Nederland, waar de meeste procedures van onze sectie personen- en familierecht zich afspelen heeft ook het standpunt ingenomen dat het tremarapport moet worden gevolgd.

Het voert wat te ver om hier alle uitspraken over dit onderwerp op te sommen. Op de website split-online staat een overzicht met alle uitspraken over dit onderwerp: https://www.split-online.nl/kennisbank/tag/404?sort=date.

Op 17 april jl. kwam de expertgroep opnieuw bijeen naar aanleiding van de diverse uitspraken waarin van de aanbeveling in het tremarapport werd afgeweken. De expertgroep bevestigde opnieuw dat ook de alleenstaande ouderkop volledig in mindering op de kosten van de kinderen moet worden gebracht. Verder acht zij het vanwege de diverse andersluidende opvattingen goed dat de Hoge Raad (het hoogst rechtsprekende college in Nederland) zich hierover zal uitspreken en dat tot die tijd het tremarapport zal worden gevolgd.

Mocht u meer informatie willen over kinderalimentatie dan kunt u daarvoor contact opnemen met Sylvia Raphael (Almere) of Marleen Falkena (Lelystad).

mr. Marleen Falkena, sectie personen-en familierecht, mei 2015

Rechtsgebieden (niet verwijderen)

Bezint, eer ge begint

In het burgerlijk wetboek is geregeld dat een rechtspersoon en degenen die op grond van de wet of statuten bij de organisatie zijn betrokken, zich

Lees verder »

Okkerse & Schop Advocaten maakt voor deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst bij het bezoek aan een website. Okkerse & Schop Advocaten gebruikt functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren. Analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik te analyseren en de website te verbeteren. Met het gebruik van functionele cookies en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment aanpassen door de instellingen van de browser te wijzigen. Raadpleeg ons privacy- en cookie statement voor meer informatie.